Lund d. 1 April 1843

Min goda syster Augusta!

Tack för ditt sista bref, som jag för länge sedan bordt besvara! Jag emottog det en lördagsafton då jag var bjuden till Gleerups på stort kalas. Gleerup, den hedersmannen anhöll om sin hjertliga lyckönskan till min förlofvade syster. Några dagar därefter var jag uppe på en Musikalisk Soiree med dans, tillställd af härvarande sångförening, som nu utgörs af 60 sångare. Sångföreningen har nästan hvarje termin en dylik Soiree, alltid mycket besökte. Flera goda saker vankades t.ex. en Viol-quartett af Onslou, "Turkisk Dtyckessång" af Mendelson Bartholdy -- i hög grad fantastiskt men mycket vackert. En stor kör ur Operan "Comte Ory" af Rossini, flödade af lif och styrka; snart sagt lika elekrisserade som Marseillaisen. Sedan dansades till kl 1, men jag dansade ej mer än 6 danser.

Vi hade väntat Ole Bull hit, men han gick vår näsa förbi. Han har nu gifvit consert i Köpenhamn. äfven där har han dragit Studenterna på sin sida. De hafva haft sexa för honom, der han helsat dem från deras bröder i Upsala; der det druckits skålar för Upsala, för Köpenhamns studenter etc. Det är en fiffig karl, Ole Bull. Han smickrar alltid ungdomen och blir derföre på det högsta smickrad tillbaka - hvilket just är hvad han önskar.

Apropos Upsala och Köpenhamn, så får jag lof att berätta dig ett stort förslag, hvarpå alla Student-hjernor i dessa dar grubblar öfver. Vid Pingsttiden skole de danska och Lundensiska Studenterna hyra sig ett stort Ångfartyg och tillsammans resa till - gissa! gissa! - jo icke mindre än till Stockholm. Derifrån resa de på smärre Ångfartyg till Vännerna i Upsala och rusta om der några dagar, och sedan vända om hem igen. Förslaget är, som du ser, icke så tokigt, och har i mitt tycke lott ett enda emot sig, nemligen att det inte kan utföras. Emellertid är det nu en stor hop som nu gå och fundera derpå och bygga stålliga luftslott af det nöje de skola få under denna lustresa.

Ett annat förslag som är något rimligare är följande: Studenterna i Christiania skola hyra sig ett Ångfartyg och fara till Köpenhamn. Derifrån resa så Danskar och Norrmän till Lund, der man har den största frihet, att fritt uttala sina politiska ideer, utan att frukta bli arresterad, hvilket händer i Köpenhamn. Wåra förslag äro - som du ser - tiltagna i stor skala. Något måtte det väl ändå blifva af detta.

Om jag kommer upp i sommar eller ej vet jag nu lika litet, som för två månader sedan: och det värsta är att jag icke sjelf vet hvad jag vill. För att visa dig mitt ovisshets-tillstånd, vill jag för ro skull anföra ett samtal emellan mig, mitt förstånd och min känsla eller mitt begär. Jag satt nemligen en quäll framför eldbrasan och funderade, då följande samtal uppstod: Nå, du reser väl upp till din systers bröllop i sommar? sade känslan i mig. Ja, visst gör jag det - svarade jag. Det är dumt sade det kalla praktiska förståndet - det vore bättre att du låg här nere och läste på din kandidat-examen, som du skall ta våren 1844. Nog vore det allt klokare, att ligga här och läsa, men tänk hvad roligt jag skulle få. Och dessutom tillade jag, kan man ej läsa mycket här nere under det förfärliga sommarqualmet. Således gjorde det ej mycket att fara upp och roa sig en eller två månader. Ja tänk hvad roligt! - inför känslan - hvad många vackra trefliga flickor du skulle träffa. Ja! och huru många fula och otrefliga, anmärkte förståndet ironiskt.

Agnes Montan, Betty Kobb, Frederique Plank, Hanna Lundberg, Betty FLorman etc. etc. sade den ena, Ameli Fl., Hilda M., Emma R-g, Mathilda F-n etc. etc. sa känslan. Ack, tänkte jag, jag reser bestämt. Och unga fru Adelschöld, och fru Palm sedan, anmärkte förståndet. - Uh! - tänkte jag - jag reser bestämt icke. Och så fortsatte samtalet länge. Resultatet blef att jag ej visste, hvad jag skulle göra.

Jag hade för en tid sedan bref från Pontus Kobb. Han ber der, att jag skall bli hans secundant ifall Montan manar honom på duell, derföre att han tog sig friheten skrifva till dig. Pontus arbetar nu allt hvad han kan för att få komma till Carlstad i sommar och bli marschalk på bröllopet. Jag gissar att åtminstone han och båda flickorna komma dit, såvida icke Morbror och Moster äfven slå sig lösa. Du har väl hört att August och Pontus nu till hösten skola compani forsätta handeln. I dessa dagar tänker jag skrifva både till August och Pontus.

Låt mig nu snart få ett långt bref med underrättelser om edra sista Soireer, om planerna och tillrustningen för Bröllopet etc. Hvilka skola blifva brudtärnor? Jag har redan sett opp en 6, 8 stycken. Kan du ej få ner Mathilda Ekmark från Sthlm till bröllopet + propos! Så har jag nyss haft bref från Key, som nu är inskrifven i Finans-Departementet i Sthlm. Han talar bland annat om, att han gjort bekantskap med Silfverstolpe, hvilken är en af quickaste karlar han känner. En anekdot efter Silfverstolpe kanske du hört. S. kom en dag in på en restauration der han träffade en bekant, känd för sin enfaldighet, hvilket just som bäst höll på att spisa ett - Fårhufvud. S. sade då till honom: "Förlåt, bäste Bror! att jag störer tete-a-teten".

Söndgen d 2 April. Jag får nu bara hastigast afsluta mitt bref. Jag har skrifvit både till Pappa och Mamma men jag kan idag omöjligt afsluta brefven ty jag plågas af en gruflig tand-fluss. Jag är idag bjuden på begrafvning efter ung Bokhandelskontorist Eriksson ( hvars far var född i Vermland och hvars äldre bror är skrifven i Vermlands Nation ) men jag kan ej gå utom dörr för mina tänders skull. Sednast om 8 dar skall Pappa och Mamma få bref. Mamma skall få en detaljerad beskrifvning på min garderob, som är tämligen klent skick. Helsa Pappa att jag nyligen gjort bekantskap med en slägtimg, en ung Hjertstedt från Ystad och att jag är bjuden följa med honom hem under Påskferierna.

Har du läst de nyss utkomna Reliösa och Fosterlänska Sångerna af Assar Lindblad? Läs dem; de äro ypperliga!

Du minns att du ej får visa mitt bref för någon - ej ens fästmannen!

Helsa alla från Din Tillgifne Ludvig

Vet du om Ad. Åberg, Nils Pallin eller några andra studenter kommer ned till Carlstad i sommar? Eric Pallin kommer förmodligen ej till Carlstad förr än Julen 1844.

© Bengt Beckman 2002

Tillbaka

Första sidan