Lund d 23 Aug. 1842.

(Du ser att jag står före min tid då jag daterar d 31 Aug. i st. f. 31 Juli)

Syster Augusta!

Tack, tack för ditt sista bref och för de folkvisor och melodier du skickade. Kan du vid tillfälle skicka flera vore bra. Bäst är om jag får både ord och melodi, men då ej bägge delarna kan presenteras, så är jag ganska belåten med endera.

Det var verkligen en oväntad nyhet att Anna Lisa L. är förlofvad. Det är märkvärdigt med kärleken; den rigtigt liksom faller i ett ögonblick på vissa menniskor. När Anna L. i vintras for nere på Näset och friade till Manne Bratt, icke kunde hon då tro att hon ett par månader derpå skulle vara förlovad med Palm, som hon alls icke kände. -

Om jag ej bedrar mig så har jag ej skrifvit till dig allt sedan Midsommar. På en månad, som sedan dess förflutit, tycks det visst som mycket skulle ha tilldragit sig; men nu under sommaren då alla Studenter äro ut staden är här tyst och tomt och så evigt enehanda. Det enda som för mig afbrutit enformigheten var en liten lustresa, som jag i sällskap med 3 andra Vermlänningar och 2ne provisorer gjorde Söndagen den 17 Juli ut till den vackra södra skogsbygden till Heckeberga. Jag har varit på samma ställe en gång förut i vår; men stället är så vackert och så rikt på blommor, att man gärna kan se om det både 1 och 2 gånger.

Har du träffat Hulda Agardh sedan hon kom hem? Jag träffade henne blott en enda gång under det hon var i Lund. I det hus där hon bodde är jag ej det ringaste bekant och kunde således ej få tillträde till henne, så gerna jag än ville. Jag undrar just hvad hon tyckte om sitt vistande härstädes? En liten ful och förläst Adjunkt Cronholm slog sig särseles ut för Hulda; men det var visst egentligen för att visa sin artighet emot dottern till Biskop Agardh - hvilken som han alldeles afgudar.

I förra veckan utkom här i Bokhandeln en liten nätt och välskrifven Novell: "Hvardagsskildringar, No 1. En aning Af Joseph Ly". - det är en ung älsklig Fröken Dela Gaardie, som skrifvit nämnda bok. Med Ad. Åberg skall jag skicka dig ett ex af den jämte fler underrättelser om författarinnan.

Det börjar nu blifva modernt bland flickorna i Lund att röka igen. Erika Sjöström - en af Huldas kusiner - har jag ett par gånger sett röka på sina promenader.

En annan af våra mest feterade modedockor, Sophia Hellstenius fick för kort tid sedan verser i Tidningarna till sin ära författade af en ungherre som blifvid alldeles förtjust då han fick se henne med en cigarr mellen läpparna. Slutet af verserna lyder:

--- Men en bättre syn, Har jag sett ändock;

O, med dig på hyn, Och med natt i lock.

Nyss jag såg Sophie Hur hon burscikos,

Höll cigarren i, Ljuva munnens ros.

Ack jag tänkte då: Om cigarr jag var

Och fick sitta så Mellan rosors par.

Och vid kyssen brand Som ett eldigt hopp

Mot ett högre land Fingo brinna opp!.....

---- Det är ju, om icke just en sublim, åtminstone orginell ide att önska sig vara en cigarr på älkarinnans läppar!!?

D 7 ugusti. Tack för ditt lilla bref från Gborg som jag fick i Fredags. Det var ganska oförmodat att få bref från dig derifrån. Du ber mig resa upp till Götheborg! Du vet nog sjelv hur gerna jag ville göra en sådan resa, men nu är det ej möjligt för mig. Då jag i våras skref till dig och bad att du skulle möta mig i Gborg, så trodde du att någon Götheborgsresa för mig ej kunde blifva av. Då slog jag ock min resa helt och hållet ur hågen och flera omständigheter ( bland annat pecunera ) göra att jag nu omöjligt kan resa dit upp. Men en sådan resa skulle i sanning göra min arma lekamen gott; i synnerhet för att en än gång få hjertligt skratta, något som jag knappast gjort sedan jag lemnat Morbror Ullen på Hede och Kobbens i Götheborg. Om syster Antonias också fingo komma till Götheborg , det skulle fägna mig obeskrifvligt. är det görligt så gissar jag att hon kommer; ty en bättre förespråkare kan hon aldrig få, än Mathilda. Ställ nu så till, att ni en vacker dag gör en liten lustresa till Kongsbacka medan Ullen och Marie äro där. Du skulle der få ganska trefligt.

Jag skulle ha skrifvit till dig samma dag jag fick ditt bref, men då kamperade jag hela dagen tillsammans med den genomtrefliga Elis Ullman, som på ett par dar hälsat på i Lund. I dag är jag föga disponerad att skrifva och mår ej riktigt bra; ty jag ådrog mig en liten förskylning i går quäll - på följande sätt: Bäst jag gick på Lundagård och promenerade fick jag höra Orgeln brusa i Domkyrkan. Jag skyndade dit och kunde ej på en hel timme slita mig från musiken, ehuru jag kände att kylan ej var nyttig.

Vi har här en organist, Director Möller, ganska lycklig compositör och executör som ofta om quällarna sitter i kyrkan och fantiserar på orgeln. Det var han som spelte. Han hade tagit ett litet cantabilt motiv ur en af de nyare operorna till Thema och detta varierade i oändlighet en hel timme oafbrutet. När jag gick kl 10 höll han på ännu. Det må du tro är litet vackert, den väldiga orgeln genomströmma den herrliga kyrkan! Och detta i nattens mörker sedan!! Du täcktes påminna dig att Lunds orgel är den största i Norden och blott 4 a 5 i Europa kunna täfla med den i styrka. Den har öfver 3000 pipor = 64 stämmor förutom på 4 manual- och 1 pedalklaver. De tvenne djupaste bas-stämmorna, subbasen och contrabasen, hafva pipor af 16 alnars längd.

För öfvrigt är här alldeles obeskrifligt enformigt och ledsamt under sommaren. Inga kamrater finnas i staden. Åberg reste d 3 dennes från Ramlösa till Carlstad. I morgon reser Sundelius, först till en syster i Abrahamstorp och sedan hem till Frändefors. Han har lofvat att från Vennersbirg till Carlstad fortskaffa ett litet paquet till dig innehållande några porträtt af mig, som Sundelius ritat, utsigt af mitt rum. Fröken De la Gardies lilla novell etc.

Nu tryta concepter längre; derför slutar jag bedjande dig framföra mina varmaste tacksägelser till Morbror och Moster Kobb, som äro så goda och vilja se mig i Götheborg. Mina hjertligaste hälsningar till Mathilda och Betty - samt pojkarne! Hälsa ock de "små rara" flickorna Wåhlstedt. är "lille Pehr" i staden under sommaren? Då måtte din trefnad i Götheborg rågas.

Ett långt bref väntar jag mig nu med snaraste från dig. Skrif om allt i Gborg. Om du tycker det är sig likt, som då du senast var där o.s.v. Du minns ditt löfte att aldrig visa mina bref för en 3dje man ( eller kanske snarare quinna ) . Skrif snart beder jag din tilgifne Bror Ludvig!

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan