Lund d 7 Dec 1842.

Syster Augusta!

Blott några rader denna gången! Jag skickar härjemte ett notificationsfort till Otto Sillen, att jag ännu ej är död som han sagt för Hanna Pallin. Bed Otto att han är god tillställa Sillen det och träffar du Hanna Pallin så bed henne aflägga sorgdräkten, ifall hon anlagt sådan efter mig.

Har du märkt den vurm våra skalder fått att besjunga Wermland. Lenström har för en kort tid sedan skrifvit ett långt poem öfver Fryksdalen och Anders Fryxell. Skalden Bergman har för en tid skrifvit ett litet vackert poem till Söljes och Olivia Nordströms förherrligande. Poemet heter "Olivias kulle "och smickrar Olivia på det allra högsta. I sista Wermlands Tidningen stod ett poem från Lund, som gick ut på att loforda Wermlamd och en mö därstädes. Du är väl ej nog egenkär att trp att sången gäller dig! - Snart är väl Olof Fryxells tid att kläcka fram något.

I nästa vecka har vi Lusse och vi Vermlänningar underlåta visst icke att fira denna högtid som sig bör. Oskarsdagen var här stor bal, men jag var ej uppe. Längre bref skall du få till Julen.

Din bror Ludvig.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan