Carlstad den 13.4.86

Min lilla, älskade tös!

Du skall väl få några rader ifrån mig, ty jag k väl icke låta bli att skrifva, och det är väl icke utan att du väntar på några underrättelser. Det blir dock icke många rader denna gången, ty jag känner mig litet trött ock slapp i afton och icke riktigt disponerad för att skrifva. Jag skulle ha skrisvit i e.m. , det var min tanke hela tiden, men så kom Pastor Bergman, och jag fick bjuda honom på middag, och sedan satt han hos mig hela e.m., så att jag inte hann skrifva mer än det lilla brefkortet, som jg hoppas att du fått. Anna bjöd på mycket bra middag.
Du kan aldrig tro, hur trefligt och vackert det var på Risäter. Jag skulle allra helst vilja flytta dit nu. Sådan luft och sådan fågelsång, det kan du aldrig föreställa dig. Alla möjliga fåglar bygga och bo der. För öfrigt stod allting bra till, ehuru jag just inte kan säga, att Jonas och Jonte nu hinna så mycket precist. I ladugården väntades hvarje st… en ny kalf; om allt går väl, så hafver vi nu ett djur mer i ladugården. Måtte de nu sköta den bättre än den förra. Jag är litet orolig för att Kristin inte mjölkar riktigt väl ur. Åtminstone hade den andra pigan att frambära mycket besvärliga klagomål. Dock kan man icke tro allt hvad hon säger, ty hon tyckaes vara mycket förbittrad på Kristin. Jag fick med mig 4 # smör till stan, som Tant köpt. De komma mycket väl till pass, ty Tante var alldeles utan.Dessutom lemnade Kristin mig kontant 13,75. Läggas härtill den mjölken, som sålts till Mäölnbacka + det smör som sålts, så visar det sig ju, att ladugården ändå avkastar något, huru det icke på långt när räcker till att betäcka omkostnaderna för närvarande. När jag skulle fara, lånte jag en kärra och satte Gaja för med den nya selen, och kom ståtligt till stationen. Gaja är ett utmärkt trefligt djur; något lifligare och raskare än Brenda.
Det kan allt blifva ett par små garderober i sängkammaren; ock vi skola väl ställa om, såatt det blir sådana.
För en blivande ………… skull, vill jag nämna för dig, att rummet der han skall stå, ej är mer än 4 alnar och 7 tum högt.
De innerliggande nycklarna höra till den kofferten, som jag hade med mig till Arvika.
Hur står det till med Er der allesammans? Är du sjelf rätt kry och rask? Hur är det med Sofi? Helsa dem alla ifrån mig!
Nu är det en vecka sedan du reste. En vecka till, så har jag dig här hos mig. Jaag längtar mycket därefter. Det är så tomt efter dig Vissa. Du är ändå rätt min älskling! X
På nedresan från Arvika hade jag ett stycke ressällskap med Per Friberger. Han sade bland annat, att man i Ullerud mycket gläder sig öfver ”att få ett prestfolk, som kan gifva tonen, ty det får ju presten göra på landet”. Va tyx? Vissa skall gifva tonen! Då får du morska upp dig Vissa. Det skall bli festligt att se Vussa, när hon ger tonen. Älskling om jag finge kyssa dig. X
Tante är riktigt kry i dag. Menar tro på, att hon snart skall blifva riktigt frisk nu, och det skola vi väl hoppas, att det icke dröjer så länge till dess.
Flickorna äro på kalas hos Ramströms i afton. Det riktigt gläder mig, att jag icke blef bjuden med på det rysligt tråkiga stället.
Hemifrån har jag haft bref. Föräldrarna helsa dig mycket. De komma nog till bröllopet. Mamma fråga, om hon kan uppträda i sin gamla sidenklädning. Det får du sanningsenligt upplysa mig om
Farväl min ljuvaste tös! Sköt dig ordentligt! Spatsera, ät och of, och kom så frisk och kry he till din egen
Anders Niclas