Carlstad den 21.3 85

Min älskling!

Jaså du spektakelmakerska, du vill ”retas” med mig ock ”stuka” mig. Inbilla dig aldrig, att jag är rädd. Har aldrig den märkvärdiga tanken fallit dig in, att du därvid skulle kunna draga det kortaste stråt. Var du säker om, att jag nog vet medel att ”stuka” dig i stället; jag är icke alls rädd för att gifva mig in i en tävlan med dig i det afseendet; tvärtom, jag har en alldeles  ofantligt stor lust att göra det, och då skulle man få se på ”madmonselle”, huru pass hon skulle stå sig. Ja, jag har så stor lust att börja på en sådan der stukningsduett, att jag för den sakens skull till ock med skulle vara villig att försaka den  oskattbara njutningen, att få sitta i lugn och ro, framför skymningsbrasan, omgifven af mina snälla, blivande svägerska, etc. etc.
Ja du, så långt skulle jag till ock med vilja gå i uppfattning för det nöjet att få mäta mig med dig i stukningsskicklighet. Du ser sålunda, spetnos, att jag åtminstone icke låtit ”stuka” mig af dina förskräckliga hotelser i ditt sista bref. Vänta du till påsk bara! Visserligen får jag bra mycket att göra, men nog skall jag stjäla mig till någon stund, för att riktigt tysta  munnen på dig, och du skall få se, att det skall gå riktigt bra. Eller hvad tror du, älskade? Jag har nu i öfver två månaders tid icke väntat på något annat, så att du kan vara säker om, att jag är beredd. Och du kan aldrig tro, hvad det fröjdar mig, att jag af ditt bref tycker mig se, att du också är beredd och längtar efter att begynna en strid, der kärleken smider ……. .

Ack älskade, nu är det bara nästa vecka äfven, så kunna vi börja räkna timmarna, tills vi råkas. Hur välkommen du är, och hur efterlängtad den stunden, då jag får trycka dig i mina armar och känna dig smyga intill mig! Ja, Gud är god, och världen är skön. Och sedan skall du sitta inne hos mig och hjälpa mig och uppmuntra mig vid mitt arbete. Hvilken lycka! Tante tycker visst inte illa om det. Tänk hur Anna gjorde på Näsinge; hon satt ju uppe hos Dyberg både dag och natt, , hade jag så när sagt.
Till påsk skola vi rikligt spela herrskap, Vissa. Vi äro allt ett par stora barn ändå. Sannerligen känna jag mig icke nu mycket mera till mitt inre barnslig än förr; och väl om så vore. Den der ostörda friden och fulla hängivenheten , som är så utmärkande för de små, herskar numera i min själ. Ock för att denna lycka har jag att tacka dig ensam, älskade varelse, ljuvaste fästmö.
Ack, om jag kunde göra dig så lycklig, som du förtjänar, ock som jag så gerna skulle vilja. Om jag kunde bära dig på mina armar och skydda dig för hvarje törne i hvarje smärta, att du aldrig måtte ångra, att du givit dig åt mig. Dock, jag är söker om, att man icke sjelf kan vara rätt lycklig utan att också göra lycklig, så vid der finnas verklig kärlek,  ty kärleken skulle hindra mig att vara rätt lycklig, om jag icke också på samma gång gjorde lycklig. Men min älskling, låtom oss aldrig glömma det. ”Söken först efter Guds rike ock hans rättfärdighet, så falla eder allt detta till”.
Några nyheter har jag icke att berätta, och det lilla deraf, vill jag helst tala med dig om till påsk. Signe Hedberg är förlovad med Lic. Uggla, va tyx? Partiet väckte allmänt uppseende och förvåning i staden ock många Kassandra spådomar har med anledning deraf uttalats.
Anders Malmstedt är bättre, för några dagar sedan var han till ock med ute ock åkte en stund. Jag nämner detta, för att lugna din oro för denna din gamla beundrare.
Dina bref äro allt mycket sällsynta, tänk sjelf efter, så skall du få se, att det är sant. Var det roligt att Emma H. Kom hem?
Farväl älskade, mottag hela mitt hjärta. Var icke för stygg när du kommer till påsk vid din egen Anders Niclas

Alla de dina och öfriga bekanta helsar på det hjertligaste! Äfven de mina i Näsinge, särskilt Pappa sända dig, min Vissa, sina varmaste helsningar.