Karlstad 9.3.1887

Kära syster Vissa!

Ehuru jag egentligen ingenting särskilt har att skriva om, kom lusten på mig att skriva litet till dig i qväll.
Jag har tänkt på både dig och er båda dessa sista dagar. Så väl att du blef bättre igen, måtte det få fortfara. Tänk så ledsamt du hade, medan vi hade trefligt af Anders sällskap. Jag tyckte det var så särskilt roligt denna gång, kanske emedan jag kände mig kryare än förut.
Kärast Vissa, har du ej svårt för att tänka dig, det Robert gått bort för alltid. Det är så sorgligt tänka på dem på Näsinge och för Anders känns det nog bra tomt.
Kommer du ihåg förra året vid denna tid huru gladt vi då hade. Ha ni ej haft bref från Näsinge ännu? Pastor Wettergren, som i afton var här med, qvittot, hade heller ej haft bref. Har du hört något om, att Maria skulle komma hit?
Här går tiden sin stilla gång. Så synd om fru Lundgren äfven, har du ej hört något om henne?
Gerda har ett par dagar varit dålig, dock af mera naturliga orsaker, så att nu är hon bättre och ämnar  sig på väfskolan i morgon, Mamma är godt och väl kry.
I dag har jag haft alla Bråte-flickorna här och lyckligtvis känner jag mig ej sämre efter. Som du kanske hört, var Forslunds här i söndags, och nu tar jag in något beskt,, hvad det är. Det skall visst ha samma verkan, som det beska jag fick förra året, men är mycket starkare i smaken. – Han tycks ha många sorter och variationer af samma slag.
Är emellertid dagligen ute och hoppas, att det så småningom blir bättre!
Har Mamma skrivit, så svårt det var hos Mymans. Anna ligger döende har oupphörliga qväfnings anfall, så att flere gånger ha de väntat, att det skulle vara slut. Kamrer M har varit hemma från banken ett par dagar och äfven Per är hemkommen. I dag hörde vi dock af Moster Anne-Louise, att Anna i natt skulle varit bättre.
Moster Anna-Louise gläder sig mycket åt sin resa och ingen kan undra på det. Om sina ögon talar hon nog, men är ändå märkvärdigt glad och munter.
Dumt nog kom ej G. På konserten i går. Malmstedts gingo ej, som hon bespetsat sig på. Vet du, Anders M hade skrivit häromdagen att Reisenlander och fru Spångberg varit i  Lindköping o konserterat och att han tvenne gånger hos Viganders varit i sällskap med honom och hört honom spela mycket. Det skulle varit något det, att ha varit med om!
I söndags kom …..kort från Adele Sandberg! Jan Nygren hette fästmannen och från Peterburg kom han. Såg du Adele något i Stockholm? Trodde väl så någon af Montanarna förlovar sig.
Hvad säger Anders om riksdagens uppläsning. Är ej kungen en stackare och är det så säkert, som Svenska Dagbladet tycks tro, att tullfrågan går igenom nästa gång. Kanske det då hittas på något annat hinder?
Gerda helsar eder båda så mycket. Jag tycker snart ni kunde komma in igen, det vore så roligt. Förfärligt skratt bref, räkna ej detta beder dig innerligt syster Anna.