87.05.02 Carlstad

Käraste Anders!

Då jag kommer med bref förstår nog Anders att det handlar on krångliga saker.
I slutet af förra veckan kom Petter Jonsson hit och frågade om jag ännu ville sälja gården, så var det en person som bedt honom fråga lägsta priset på denna, Jansson sa att då vi förra gången talte derom  var det sagt 20000 kr. Jag talte om både taxering och brandförsäkrings värdet, men han sade att personen i fråga ej ville köpa gård än annat än mycket billigt.
Räntan på 24000 är är endast 12000 och det föreföll mig att börja med alldeles omöjligt att antaga då jag ju har 1380 i hyror samt fri bostad samt har i perspektiv att få skulden afbetald och ha gården qvar., fastän jag ej kommer att uppleva detta.
Sedan tänkte jag mig in i alla ledsamma möjligheter, om det blir omöjligt få hyresgäster till ett annat år, en gång nödtvungen större reparationer  med flera svåra saker och tyckte det var en lättnad få rådas med Anders fast jag ej ville störa söndagsveckorna med att skrifva derom förr.
Då jag vet hur ifrigt alla mina i Arvika önska gårdens försäljning och kanske ni äfven, så göra jag allt huru ni vilja ……. Det förefaller så hopplöst att lemna till så lågt pris och ej ha någon utsigt att någonsin få det bättre.
Då Jonsson ej återkommit är väl troligt att köparen, en Frykberg som bor i Clara, ej tänker på ……… ……. och om man visar sig angelägen kanske han blir än mer obenägen att betala de 24000 .
Om det skulle blifva något mer talat om saken, säg mig om jag bör omtaga detta?
Mina dumma kalkyler kanske Anders ej förstår sig på, men de angifna summorna kanske göra det möjligt för Anders att ställa upp det redigare, och på det viset de göra något nytta.
Ju mer jag tänker på allt detta, dess omöjligare synes det vara,
Länge ännu få vi öfva oss i konsten att lefva sparsamt, ty paktagat alla hemvändanden har det hittills ej lyckats få det att gå ihop på långt när.
Det är tråkigt för mig komma med mina klagovisor då nog hvar och en har nog med egna bekymmer, men i denna för oss  alla vigtiga sak måste jag söka råd.
Rättast hade kanske varit om jag dröjt till P J-n kom igen, men så tyckte jag och ni tyckte att gården skulle säljas, men ej mindre än 24000.
Jag är glad att ni hittade på en annan utväg än att kerna smör, och detta är kanske lika bra.
Låt mig höra hur ni blir nöjda så får jag det att förnöja mig med.
Tro ej käre Anders att jag alltid är ängslig och missmodig; jag försöker att mer och mer lära mig att ej sörja för morgondagen.
Begrunda saken och gif mig ett svar ; troligtvis blir det ingenting af hvad vi ock vilja. Kan jag i så fallgöra upp denna sak eller bör jag tala med Lindholm för att få allt – då Anders är så långt ifrån.’
Anna helsar genom Anders tillgivna gamla Svärmor

Bifogad räknelse: Hvilket voro bäst?
Alt A:
Så som det nu är , ha vi ha vi följande inkomster:
Hyror 1380, Utdelning i Banken 1664, från ”Svea” 140, från ”Astrea” 30, pension från fabriks hantverksföreningen 14, bidrag till O:U-n underhåll 84.
SUMMA 3312 Skatter 162 Försäkring 24, pigans lön 85 reparation 150.
3312 –421= 2891, därifrån går till räntor 1500= 1391 till vårt behof

Alt B
Säljes gården för 24000 och alla lån utan det räntefria på 350 utaf Otto återstår 2540 kr.
Räntan a´2540 blir 127 kr,, bankutdelning 1664 kr., ”Svea” 140 kr., Astrea 30 kr., pension 14 kr., SUMMA 1975 Skatter 62 kr., pigans lön 85 kr., Brandförsäkring 24 kr., till hushyra 400 , 1975-571=1404 till värt behof.

Hvilket voro bäst, detta sednare som vore säkert , eller ha gården med alla dess obehag, men i perspektiv att få bort skulderna och draga hyrorna för egen räkning?