Min kära Wissa!

Nu blir du väl förvänad att återigen höra af mig men det föreföll mig så tomt att ej få skrifva några ord med  Lovisa, och så tyckte jag det behövdes ge litet bättre upplysningar angående Biskopens omtalte predikan i Ullerud.
Wi hade ej reda på saken; de resa ej förr än Nyårsdagen på aftonen, inte vill jag taga på mitt ansvar att han gör det på söndagen heller, ty jag hörde ej Maria säga det, men hon borde väl låta Anders veta om detta är hans mening. Jag var nu rädd att Anders skulle tänka sig in i en predikan för söndagen och i stället behövde en nyårspredikan.
Jag var så villrådig i går om jag skulle skicka iväg Lovisa då ingen af oss kom; men för henne tycktes det vara ett nöje att få komma ut; måtte hon blott kunna göra någon nytta, med städning för du nog till punkt och pricka säga hvad hon skall göra, ty hon är kanske tilltagsen.. Mer rask, men beskedlig och snäll är hon i hög grad.
Det vore roligt för henne  att komma ut lite och bra var det för dig i julen hafva någon hjelp ifall någon främmande kom, men det gör det väl knappt, men då får du en väl behövlig hvila. Jag förställer mig att du var rätt trött efter julstöket.
Det var så ledsamt att flickorna rj kunde få resa i går, med var omöjligt. En lycka var nog att ni ej komma och övernattade denna gång då nu Anna ligger. . Idag ligger hon, vigtigt vi tyckte det var bäst, hon tror det är litet af samma sjukdom som förra året, ehuru i lindrigare grad.
Jag lade på gröt i morse och försöker hålla henne varm. Måtte det snart gå öfver.
Emellertid är denna gång bäst säga till förinnan ni komma, ty vi ha för trångt att …………. Eder med någon trevnad så länge hon ligger; annars får ni överraska oss närhelst  ni viljen.
I dag var jag uppe hos  Söderhjelms för att höra hur de hade det i heljen, snart är jag fullkomligt försonad med honom, förut har, hur hygglig och ärlig han syntes, hans förförargliga bref spölat för mig så jag har ej trott på hans vänlighet, men de äro verkligen utmärkt hyggliga båda två. Ett finare antligare ändå enkelt och hjerligt sätt kan man ej se. De har skaffat sig en kamin för 40 kr , som värmer upp salongen, sängkammaren, hörnrummet och matrummet, den går på hjul så den kan flyttas och kostar omkring 34 öre om dagen att elda med koks.
Jag tänkte på er kakelugn i förstugan om den blir för hårdeldad så kunde ni lägga till en dylik.
Kaptenen förutspådde att de falla i pris, förra året kostade de 15 kr mer än i år
Den lilla lilla fågeln som Louisa hade med sig  skola ni hålle eder väl med på nyårsdagen och ha tanterna hos mig (det är godt att det inte är gås).
Tänk så förargligt att jag fick sådana dåliga druvor då jag ville förnöja eder med något rigtigt fint och godt.
Wi njuta af att ej ha brottom och följaktligen göra ingenting..
Nu är Anna sällskaplig så vi skola gå in till henne och prata.
Du tycktes ej kry när du skref, dröj därför med att skrifva. War rädd om dig och kom ihåg mina lärdomar.
Helsa Anders så hjertligt; om han ville vara hygglig så tog han med några af de predikningar han hållet, men det vill han väl ej efter jag ej fick se hans nattvardspredikan och …. till ……. Som jag bad om.
Woro dessa till lika med dem han höll här hade det varit ett skäl mer än jag gerna läst dem.
Flickorna helsa eder hjärtligen genom din tillgivna Mamma

Har Anders sett att Dahlin fått ett nytt förordnande i Stockholm från den 12 jan., det är bäst jag passar mig på tala vid honom innan han kilar sin väg. Anders affärer äro ju heller inte klara än. Kom äntligen in innan han reser.