86.10.10 Carlstad

Min kära lilla Wissa!

Ehuru jag tror att jag skrivit sist vill jag dock skrifva att vi nu kommit temligen i ordning i vårt nya lilla hem, och att jag för min del tror att jag kommer att trifvas bra här och  att allt blir mycket enklare och lättare att skåla är säkert.
Flickorna känna nog saknaden mer än jag, men de äro ändock vid godt mod och har varit mig likt raska och uthålliga hela veckan och lång tid förut. (Det är skada att de ej ha en Mormor som kan basera ut deras snällhet som fru Nygren gjorde med Ada Olson).
För närvarande har de bättre reda på än jag hvar allting i huset finnes, då jag så mycket var upptagen af tapetsering och målning.
Madam Peterson var min hjälpreda med lilla rummet och tamburen som vi kalla vårt lilla utbygge. Den yttre målningen på tamburens dörr och väggen framåt porten har jag fått en målare till hjelp men det går så odrägligt långsamt, innan han har målat får ej fru Lundgren sätta in glasen  i dörren och inte få vi låset i ordning, hvilket är mycket ledsamt, nu får de som söka oss gå köksingången.
En afton kommo Moster Anne Louise och Alma vid kaffetiden så de voro de första gäster vi fingo undfångna i vårt nya bo. Allt går så bra för sig, det som litet smått grämer  mig är att jag ej hädanefter kan emottaga eder på ett så pass trefligt vis som däruppe, men vi måste hålla till godo som det kan bli i det lilla rummet, varma sängkläder finns när ni komma, och i skola bli emottagna så hjertligt som ni kunna önska, jag hoppas ni uppfylla edert löfte att komma hit i början af November, förän efter flyttningen får väl jag ingen trevnad.
Har Anders fått bref från Häradshöfding Dahlin? För ro skull skickar jag mitt ,hvad skola vi säga om en affärsrådgifvare som aldrig står till att tala vid? Det är bra ledsamt. Pastor Wettergren var den sista gäst vi togo emot i öfre våningen, han var uppe måndags förmiddag och helsade från eder, han var så nöjd med sin Risätersresa. Sedan har han varit här i farstun flere gånger men aldrig kunnat få honom in. I dag träffade vi honom på vägen från kyrkan, hörde då att han och alla de prester som låfvat hålla bibelförklaringar vara inviterade (beordrade) till  Domprosten i afton för att ha några överläggningar derom och de som saupera der.
Från Graths har Malmstedts haft bref att de trivas väl och äro krya, utom bröstverk, men detta har jag kanske redan skrivit om.
Det förargade mig att jag ej kom ihåg att skicka , när ….. voro här ett lack till det runda saltkärlet, som skall läggas ned på det saltade köttet och lägger stora stenar på så att lacken kommer att stå väl öfver.
Den hvita gardinen är nu tillgänglig om du vill ha till gästrummet, äfven har jag en liten burk marmelad och litet pickels, men allt detta kanske ej är …… med än till ni komma in.
Då ni komma glöm ej att taga Näsingebrefvet med som du låfvade. Jag hoppas att snart få höra ifrån eder. När Anders får pengar tänker han väl på mig, snart är jag pank, det går åt nu då jag många personer till hjelp och vill betala allting kontant.
Flickorna helsa hjertligt, Anna har njutit idag af att läsa i Claudierna , som hon ej sett i på åtta dagar.
Gerda skall i natt ligga i sitt nya rum, förut har hon legat på sängkammarsoffan, Hjertlig helsning till Anders från gamla Mamma.