87.05.12 Carlstad

Min käraste Wissa!

Tack för ditt bref, och för det nöje ni gjorde mig med att vara här; det var så roligt se eder krya och glada. Att vi uträtta allt hvad vi kunna för eder vet du vi göra gerna. Som jag tror är ingenting glömt nu.
Spegeln var så dumt med att Gullstrand sjelf hade ett annat pris på den, den du hade beställt skulle nu kosta 4,75, den mindre 3 kr. Jag skickar den lilla som står på vinden, den kan du ju hafva tills ni få bestämma eder.
Jag talte ed Sobroe såsom Anders rådde mig , och hon gick mycket beredvilligt in på att förbinda sig att skaffa hyresgäst om hon ej fick arbete här men hon ville ändå begrunda saken och tala med Brink, sedan har hon ej hörts utaf.
Då Sabroe fick …………….. i köket blef hon så lifvad vid minnet hur många gånger 100 drade …….  hon packat fast de innehålla 110……  Hon sade att de böra fyllas till brädden med vatten (jag trodde locket skulle vara aftaget förut) som skulle stås i 24 timmar. Då smör nedläggas som avyttring bör det alltid läggas med på en gång, tycks just bli alltid en förändring  i färgen för hvart nytt lager. Då det lägges ner bör kitteln vara fuktig , på hatten strös ett tunt lager hvitt salt som också slänges på sidorna så mycket som vill fastna der.. Då smör är packat så att inga tomrum finnas betäckes det med en tunn ………lapp och der åfvanpå ett lager salt.
Sabra påstod att smöret betalas vanligen bättre så här ……..stadt i, ………. Än då det ligga i byttor. Det går ju an att smula smör i stenkrukorna  ock så när ni få 70 ….älta om det litet och på en gåmg packa in i dritteln på så sagde vis och förvara den på kallaste ställe ni ha.
Jag bad Sabroe höra efter hos någon af sina bekanta i Göteborg hvad smöret der gäller, kanske kunde ni bli  af med en eller annan dritta der till högre prisen här gifves.
Då vi i förra månaden togo omkring 5 :::: smör från Ölme, var alltid priset 75 öre  a …… .
När en vecka gått skola jag tla med Petter Jonsson och bjuda ut gården för 22.000 Kr, ehuru hårt det är. Då jag tänker på alla bekymmer den gamla gården medför, kunda jag ha likt ……. Om det gick för sig.
Här blef tomt efter eder och det är otroligt att det var i går ni reste.
Gerda gjorde sig hemmastadd och Anna och hon voro ute på afton stund.
I dag började Gerda sin dag med att sittai vävstolen före frukosten å kors hvad den flickan är snäll, hon har så bra handlag fast hon ej kan väfva så flygande fort .Snälla Wissa , då kanske jag blir belåten med allt jag prånglar på dig mima ….. sista ……….. , men jag tror ej ………….. , hvarken vänta eller vill.
Jag har ej än haft tid fråga Jonte om det satts i trädgården än.
Kära du akta dig, det är ett tröttsamt arbete.. Roligt skall bli att höra hur det går med Arvikaresan.
Flickorna helsa eder hjertligt. Helsa Anders från din tillgivna Mamma.

 

…Kära lilla Wissa , håll till godo med den lilla köttbiten om du vill göra biff. Jag kunde inte motstå då det gick bud…………..