86.10.13 Carlstad

Kära lilla Wissa!

Mitt bref af den 15 de blef längre liggande än jag önskade. Anna sade på söndagskvällen”nu spår jag att det kommer bref från Wissa i morgon”, som detta var ganska sannolikt skickades ej brevet; och ganska riktigt kom bref på måndagen. Hade jag haft tud att genast uträtta det du bad om hade buteljerna kommit med, men jag visste ej om W-std redan fått eder rekvisition och alla här hade så mycket att göra därför blef jag helt häpen då jag fick besked i går att han redan  afsändt det berörda. Lådan med de 4 buteljerna samt en burk äpplemarmelad, omlindad med gamla odugliga linnen afgår härifrån i morgon bittida, jag blef narrad  genom de ändrade tågen så det gick ej i dag.
De två punschbuteljerna kosta 1.25 styck, den fina punschen 75 öre, nog måtte den vara god.
Jag trodde det skulle vara något sötaktigt vin till gummorna och de trodde detta var bra hos Ågrens, det kostar 1 kr. Således äro ni skyldiga mig 4 kr och 25 öre för dessa 4 buteljer.
Jag gläder mig med dig att du för allting så trefligt och bra i ordning, jag vet hur behagligt det är. Berätta mig äfven hur det blef med den väntade nykomlingen allt intresserar mig. Jag minns ej om af första målet råmjölk. spädes med lika mycket vanlig mjölk, men det blir bäst att prova med några skedblad af hvarje. Vill du göra falsk bryllepudding af råmjölk så tag af den provade mjölkblandningen och förfar alldeles som då man gör äkta bryllepudding. Jag har sett efter i en kokbok der står: ”tag ett stupa mjölk af tredje målet , att grädden af det andra och hälften av det första målet men de der blandningarna gör man efter behag, man får ändå alltid prova svagare råmjölk eller mer utblandad h-vidfor man mjöl i till kakor då inga ägg behövas, tunna pannkakor blir särdeles goda.
Din hatt tyckte jag mycket om den var nätt och enkel, det jag tycker så mycket om, och förvånande billig. Sådant mildt väder vi hafva, du har väl ännu inte nyttjat din nya kappa mycket.
Jag är rigtigt ledsen öfver att jag glömde af höra efter dricksturerna då jag var ute och köpte vinet. Om ingen annan kan erhållas får jag taga reda på hvad en tunnbindare tar, men inte beställer jag förr än jag talt om priset, för eder, bra voro nog  att veta hur många humrar kärlet skall innehålla, ett ankare innehåller 15, kunde ni inte taga två ankare ty att trygga 1.5 kr, är kanske för stort besvär?
Kära Wissa och Anders jag vet ej hvad jag skulle gifva till, om ni voro i närheten för att råda mig .
Af inneliggande bref från den krångelaktiga Söderhjelm se ni mitt bryderi angående rummen. Väggarna vet jag att Wissa åtminstone tyckte voro urbota och då de blefvo  för ….. alla prydnader blefvo det. I dubbelt minne i min enfald och beskedlighet skref jag och sade rent ut att väggarna voro fula och undrade om han ej kunde ……….  För att få det prydligare. Här ser ni hans svar: Låter jag nu bli att tapetsera är jag säker om att ej få behålla dem som hyresgäster eller och nödgas göra det nästa år utan att han ……… hyran; det är mig så motbjudande att taga emot något så som det ser ut men ……… är ju att låta hyresgästerna bestämma allt efter sin vilja. Jag bjuder en af eder fri resa om ni vilja komma och se och säga edert tycke. Femtio  öre tapeter påsatta af en billigare målare än Ekström torde kunna fås för 30 kr, ty mer än salongen kommer ej i fråga, kanske är det bättre göra detta frivilligt än att låta tvinga sig? Skrif ögonblickligt och råd mig.
Det var ju roligt att teköket äntligen kommit och att det avföljdes af tekanna …… teskedarna reda ni eder ändå.
Jag är nu så i uppror öfver detta larvet, att jag har ej lust att tänka på något annat.
Vi trivas bra här nere ehuru vi ännu ha mycket stökigt och bråkigt, idag är …… här.
I afton ha vi hört pastor Wettergrens bibelförklaring, det var rätt mycket folk i kyrkan, så jag hörde ej fullkomligt väl. Wettergren har ej synts till i denna veckan så att jag fått helsa från eder. Kanske tyckte han sig ha fått gå förgäves  så många gånger att han heldre väntar.
Wår tamburdörr är ej färdig målad än och har ej glas, vi längta mycket att få detta  gjort, att bero af målare är odrägligt, bättre göra det sjelf det man kan.
Nej nu farväl ! Gif mig råd så snart ni kunna beder din tillgivna Mamma.

För att behöva kasta ut 12 öre för S-…. Skrivelse skrifer jag utaf en del. Efter att mycket bestämt förklarat att han ej åker på hyran yttrar han: men jag kan förstå att vågorna under speglar och tavlor är af olika kulör med de närliggande måste det vara bra otrevligt, för den som ska gå och titta på detta elände dagligen - ………………. …………  …………… . Låter han inte treflig?