87.04.14 Carlstad

Min käraste Wissa! Tack för ditt bref det gläder mig mer än jag kan omtala att du nu är kry igen, måtte det få fortfaras. Mycket roligt vore det att du kom in, att få träffa dig, men inte vill jag taga ut på mitt ansvar att om det blir värre. Kommer du in skulle det vara i nästa vecka, ty i den därefter kommer väl den nya jungfrun, när vi bli så lyckliga att finna någon.
Jag var så glad när du skref om D…… frun sist, ty jag hoppades att hon skulle vara duglig och bre, så det var ledsamt hon ej skulle passa.
I tisdags träffade jag fru F. Som ej fått svar men lovade ge mig besked så snart hon fick det; kanske behager den i fråga ej att svara ens, ty nu tycker jag hon skulle hunnit.
Jag gick äfven upp på den der platsbyrån men herrn der hade ej något på förslag, men han tog reda på  edra anspråk och villkor och skulle skrifva hit om han fick reda på någon.
I går kom en gumma hit som ville bjuda ut sin dotter, men då hon hörde hurudan platsen var fann hon att hon ej passade, då flickan ej fyllt 19år. Men hin visste en annan flicka, som hon föreslog, det var hennes brorsdotter. Denna var 25 år och hade varit några år ute i tjänst, senast i Norrland. På aftonen kom flickan hit hon heter Julia Samuelsson, fadern har i 20 år bott på Kanikenäset och är plankbärare,  nej det var han ej men jag minns ej hvad, det skall vara beskedligt folk. Julia har tjenat 1 år hos Wågmästare Myrins , så jag ämnar fråga vad fru Myrin säger om dem; hon bör känna dem väl då M-ns bodde på Konikenäset så länge. Julia hade ett godt och fördelaktigt utseende och föreföll litet finare är som kanske är bra för den som skall sköta köket, hon var litet rädd för utgöromål ty det har hon aldrig  varit med om, vedbärning tycktes hon krusa för, ”hon var ej sjuklig men just inte så stark”, jag lugnade henne med att kanske ladugårdspigan hjelte till med det, men att hon ej kunde slippa ifrån helt och hållet visste jag. Gräfva i trädgården ville hon ej, men kratta, så frön, vattna och rensa kunde hon åtaga sig. Maten trodde hon sig om att sköta någorlunda, stryka har hon lärt hos fru Andersson här, och tvättar och stryker nu för egen räkning medan hon är hemma. Hon funderar på att resa till Norrland och taga med strykugn, hon har en syster och svåger der som hin skulle bo hos; svågern har befattning vid Bergviksbruk. Det är der hon tjenat hos en Bruksförvaltare som hade alla Bruksherrarna i maten och hushållet sköttes af en fru, hon var ogift. Sedan tog frun emot alla herrarna för egen räkning då Julia var med henne, der var bra utom att hon hade en  så tråkig kamrat, sedan förtrodde hon mig att denne nu sitter på häktet där anklagad för barnamord. Sy på maskin kunde hon temligen. Wäfva rätt och slätt trodde hon sig om, men kunde ej på egen hand sätta upp en väf. Allting lät bra, hon blott hade en så talande tunga och mycken lätthet att uttrycka sig så jag nästan häpnade. Då jag frågade efter hennes religiösa åsikter sade hon att hon står qvar i kyrkan och går i kyrkan, men har allt emellanåt gått på Betlehem.
80 kr, begärde hon i lön, och tycktes ej vänta mer än halva lönen för halva året. Stryker hon bra så ni slippa skicka in till strykning så blir det väl åtminstone 10 kr besparing. Det vore ju trefligt ha en jungfru som presenterar sig bättre inne än hvad Fredrika gjorde. Det var sant, hon sade, att hon ej varit mycket med vid slagt, men jag tyckte ej att Fredrika var något med derom, att ställa med biff, bullar m.m. tänker  jag denna kan göra lika väl. Hon sade att hon skulle komma i början af nästa vecka för att höra edert svar, svara därför så fort du kan ifall du ej kommer in  på måndag, om du vågar resa så långt. Hon var mycket införlivad med tanken på Norrland, så det är väl ej värdt lita på att hon antar detta.
I morgon går jag till fru Myrin och skrifver då genast brefkort.
Lovisa har jag ej nämnt något för, intet är jag viss på att hon lemnar modern, och jag är rädd det  blef svårt för dig reda dig med henne i längden.
Flickan du nämnde om att hon skulle få till hjelp, kan du ej liksom på Wälinge få en flicka som  tjenar utan lön, mot det att hon får lära sig allehanda, på det viset kanske du kunde lära upp någon flicka som ni sedan kunde behålla på allvar (detta kanske du tycka påminner om Hilmas förslager).
I dag har varit en ytterst ansträngande dag; vi ha byk så jag har varit i köket hela dagen. Anna har just inte varit särdeles kry, men ändå stretat och lagat på de lakan vi skulle ha i natt; det var alldeles utgånget med allt linne.
I morse var jag i flygande hast vid station för att säga farväl till Moster Anne Louise, hon var så glad att nu få ge sig utaf. Haakarna följde henne till Kil, det var så snällt af dem.
Du må tro att jag tyckte det var så roligt att Anna kunde vara med hos Malmstedts, hon var också så glad deraf, och det var så trefligt.
Jag är nu rätt glad att vi bjödo hit Mia Möller, som det verkligen låter som om de gerna ville bli af med i Arvika. Hon är en rätt hygglig och snäll flicka ej als svår att komma till rätta med; hon är i emellanåt så lik sin snälla Mamma att det var roligt se henne för det.. Skada att hon skall ha ett sådant bedrövligt sätt att låta; det var ej läspning eller slarf eller hur det var.
Hilma kallade det, utan kön,, bättre fullkomligt som ett späbarn. Jag förstår inte att aldrig Gerda nämnt om detta.
I dag kom äggfjärdingen med 16 tjog ägg, de kosta 50 öret på stället så tillkommer frakt, 18 och några till Schagerström, 25 eller 37 öre så kam du komma  väl på 60 öre tjoget. Här har bästa 73 öre, jag vet ej om det är vanligaste priset, det är ändå 15 öre på tjoget. Vill du ha några med så säga det. Du komma i allt bestå eder med ägg då och då. Ta med både smör och ägg, då någon far till staden.
Jag tror att ni har trädgårdsarbete som jag tycker är så roligt. Jag har syrener i mängd att lemna och äfven några andra …………… . Stora syrenbuskar finns avvara men,det voro bättre att sätta små telningar., med största nöje lemnar jag hvar jag har..
Om äggen är så stora som de brukar vara går det då ej att använda dem till utkläckningsägg? Kanske skola de vara för….. mera, dessa äro nog inte gamla, …… snart går det väl an.
Jag minnes ej om det är något mer jag har att skrifva om, annars är det nog på tiden att sluta denna intressanta skrivelse. Snart kanske du tycker dig behöva Gerda, men ännu en tid behöver du nog hvila dig och vara rädd om dig, jag är glad att ha fått en  bundsförvant i Fru Generalskan. Stackars Ida Geijer som är benägen antaga en sådan svår plats, dom snälla väl vara,
Helsa hjertligten både Gerda och Anders. Gud vare med dig min flicka beder dagligen din Mamma

RESTEN KORSSKRIVET

Gud vare med dig min flicka beder dagligen din Mamma

Det gläder  mig så mycket att Anders har folk i kyrkan så att han kan arbeta i sitt kall med lust och förhoppning att det kan blifva bättre förhållanden med tiden.