86.11.21 Carlstad

Kära lilla Wissa!

För att rigtigt visa att jag är kry och välhållen efter den, som jag vid avresan tycktes tycka, så äventyrlig hemfärden, sätter jag mig att skrifva några rader, efter nyss slutad kaffedrickning, och med compangnerment af Mendelsons ”Lieder” som just nu  Anna började spela.
Det rigtigt förtretade mig att du skulle få se mig så jämmerligt nervös, det är ej ofta jag är så nu för tiden men jag kände mig ej välmående sedan på förmiddagen, tack för du var  så snäll och hjelpte mig så vänligt med allt.
Biten mellan Deje och Kil är fastligt lång , som den gumman som satt i kupen var mitt enda sällskap, vid Kil delade vi ljuft och ledt och funno lyckligt tom kupe i halfmörkret. Det var allt roligt komma till mitt lilla hem igen, ehuru jag ej en enda stundade längtat dit, något som är ovanligt för mig.
Ja kära lilla Wissa och Anders tack för dessa dagar, det var så roligt att så der rigtigt på allvar få lefva med eder, minnet deraf kommer att förljuva många stunder (nu föreställer jag mig att du skrattar) men ser du , jag tänker ej på slagtarbete ifall du tycker att detta är för litet att uppliva sig ……….. .
På förmiddagen voro vi i kyrkan der vi, på afständ, helsade på Grefvinnan M-r och Maria R-n.
Helsa Gerda att Biskopens första saupe var i torsdags, men dessa saupeer stryka nog flickorna förbi.
I gå r kommo Söderhjelms  det är endast und…………….. varit här under veckan. Det är betydligt ……… och tramp åfvanpå. Gossarna ha i Andens för detta ……. Så vi hafva därigenom mera tyst om morgnarna. Sängkammaren är der vi hade den. Jag är nyfiken se om det är deras mening tvinga sig till …………. Visit, husbonden medan vi alla voro borta hade kaptenen bedt …….. begärt nyckeln till vår matbod der det blef inmäten mängd af ………… ………. Bönor och saltbaljor så att jag med möd kan taga mig fram till mitt, mitt hopp är att frun och jag skola kunna jemka allt, tillrätta, Men min bad kunna de väl inte tvinga mig till att lemna.
I går var Pastor W här på en kort visit, i afton har han predikat aftonsången men vi blefvo hemma, det är ett fasligt regnande, jag har tänkt på eder besvärliga kyrkoväg och ändå är den väl ju ej att klaga öfver jämfört med …. Genstädes på andra håll.
Malmstedts trodde vi skulle kommit hit i afton, men de ha ej synts till.
I går kom din klädning hem, men ag är ändå rädd att den ej är bra, du borde skrivit och givit närmare besked, är den nu ej bra så får Anders taga den med sig på dag; kommer du med då? Ni äro så välkomna.
Bed Gerda taga med allt hvad jag möjligen har glömt. Hon njuter väl nu i fullo drag af att vara på Risäter, skada blott att det tillämnade vackra vädret gick så snart bort.
Käraste Wissa kläd dig väl när kölden kommer, och tag ej på dig kalla kläder. Jag begriper ej hur vi kunde reda oss däruppe med den kalla tamburen som blott undantagsvis eldades.
Nej nu godt natt min käraste Wissa. Helsa så mycket till din genomsnälla Han och till Gerda, få se när hon kommer hem. Om hon kunde vara dig behjälplig med din klädning eller med matlagning det blir som Hilma förutspår att Greta ej kommer förr än fram i veckan. Gud bevare eder alla mina kära beder din tillgivna Mamma.