87.03.21 Carlstad

Min Käraste lilla Wissa!

Hjertligt tack för ditt bref som kom i qväll. Jag är glad att du låter kry om jag dock vet att du ej är det i samma grad, du lilla falskbleka.
I dag har jag talat vid två aspiranter till platsen hos eder. Den ene är dotter till den chifferläggare som lagade om mitt tak i höst. De har bott här i staden 3 år annars har hon alltid varit på landet så att hon är van vid alla lantliga göromål. Hon sade sig varit på Stadshotellet i 4 månader för att lära matlagning, strykning har hon lärt af en strykerska som bor i fadern hus på …….berget, någon tid hade hon varit hos en sömmerska …………. , hon är äldst af flera syskon. – Allt låter ju övermåttan bra, kanske nästan för bra då man skall tala om det sjelf, men åldern år ju inte så bra just, hon har för liten erfarenhet. Hon sade sjelf att hon varit hos en fru i Christinehamn som hållit spisning men Lovisa som känner till folket vet aldrig att hon varit borta , men det visar sig väl om det kommo så långt att hon skall visa sina betyg. Hennes anspråk på lönen voro ej små, för sommarn ville hon ha 45 kr, och 4 i städja, men för år, om ni ville ha henne qvar  skulle hon nöja sig med 80 kr.
En annan har äfven varit här som också är från landet, hon var endast på 21 året, har haft tjänst i Askersund på ett ställe der det var 12 personers hushåll och enda pigan, der hade hon 60 kr., hon sade sig vara temligen kunnig med matlagning, steka biff och kött, det kunde hon ansvara för, väfva kunde hon vanliga simpla slag, stryka kunde hon ej finare.
Båda sågo ej …….. ut, klädda i hättor voro de men det är ju så vanligt. Christinas kusin hade redan tagit plats för sommaren, så henne är ej att hoppas på. Christina är nog bra och hygglig men nog behövde du få en som vore mer rask i vändningarna och hade ett lättare lynne.
Ännu en har jag talat med men hon såg så litet treflig ut att jag tycker ej det är värdt tänka på henne. Det kommer nog flera hit men Sophies förslag tycks vara mer att fästa sig  med, hon tyckte ju att den pigan såg så trovärdig ut, och var litet äldre och det voro nog bra.
Jag hör att Hilma föreslår dig att resa till Arvika för att se på den omtalte jungfrun men jag vet ej om detta är rådligt nu, då April månad är öfver kan du vara mer lugn att det skall gå bra, men jag kunde ju tala vid Mamsell Johnsson här och höra om jag är onödigt försiktig
Jag vill varken oroa dig eller sjåsa bort dig  men efter den erfarenhet jag haft ned för tidiga resor  så kan jag ej annat att uppmana dig till aktsamhet första 3 månaderna, sedan kan du lefva nästan som vanligt.
Du var en förhärdad och trogen menniska . Visserligen kunde det vara någon annan sjukdom som förorsakade att regleringen upphörde, men det skola vi bedja Gud bevara dig ifrån sådant ondt. De tecken du förgäves vänta på komma väl i sednare tid, det kan ju ej vara många veckor gammalt än Mycket roligt vore att träffa dig men så länge du är kry får jag väl hålla mig här. Kommer något på att du vill ha Gerdas sällskap eller om hon kan hjälpa dig med att ”gå i ditt ställe” , så är hon att få så snart väfvningen är slut.
Nu får du Maria Beckman snart, så hon blir väl något till hjelp äfven.
Det är tomt att aldrig höra något från Näsinge eller Sköfvde. Wi ha ej skrivit något till Marie, jag trodde det ej var värdt förr än det blivit ändring der hon är, men då ni skrivet nu det väl äfven.
Angående fläsket är det litet dumt att saltet ej är smält, det härsknar förr då det ej ligger i laken, det är väl salt ändå.
Jag har då aldrig vattnat eller förvällt före rökningen, men de blir nog mörare deraf och få mera lagom salta. Koka skola de göra ett dygn innan de hängas i röken, tre veckor är väl nog , Mathilda Langlet vet det nog hon. Om du kokar upp ättika och häller på din lök behövs det ej göra något vidare.
Der är så trefligt hafva Hilma här, i går voro Malmstedts här då var det så trefligt.
Anna är ute nästan alla dagar; en dag gick hon upp till tante Malmstedt, det var så roligt.
Har du hört att Josephine haft messlingen , hon lär vara uppe nu men är mycket matt. Moster Anne Louises resa blir därigenom uppskjuten.
Erik har varit hos Flanells medan Sigurs och Fina varit sjuka.
I dag har Alma varit här, Gerda och hon gjorde en längre promenad, hon helsade till dig.
När ni hvilja ha något uträttat säga ni väl till. Mindre penninga utlägg kan jag nog göra ibland om det så passar sig.
Nej nu god natt , flickorna ha nu gått och lagt sig.
Det är nog ett godt arbete Anders börjat, med Bibelförklaringar, måtte det ej anstränga honom, hur går det med hans huvudverk och äfven magen menar jag är krånglig?
Till våren kanske han dricker något brunnsvatten, det nyttigt dricka ett par glas var morgon. Helsa honom så hjertligt.
Gud bevare och beskydda eder mina kära det är en daglig bön från din gamla Mamma.