Blyertsteckning av V.Sundelius, 1842
Bengt Beckman, Stockholm

 

Kapten C.E.Nygren utgav 1915 den unge sonen Ferdinand Borgströms "En resa i Vermland" hämtad från dennes handskriva reseberättelse som finns på Vetenskapsakademins bibliotek i Stockholm.

C.E.N. säger i företalet: "För att rädda denne unge forskares minne undan en oförtjänt glömska har jag på några sidor sökt skildra hans korta livsgärning, sådan den framträder i ännu bevarade brev".

Ferdinand Ludvig (1821-1846). Ur Biografiskt Lexicon göres följande utdrag: Student i Lund 1840; disp. 1843(Vita S.Gregorii Armeniensis); företog sommaren 1845 med ett av Vitterhetsakademien lämnat understöd på 133 rdr 16 sk.b:ko en forskningsresa i Värmland. Han var ogift.

Han intresserade sig tidigt för botaniken och när han kom till Lund och fick den framstående botanisten Sven Hardin som lärare ägnade han sig åt studier av mossorna. Som finns noterat på annan plats hade ju såväl biskopen Agardh som dennes son, med vilken Ludvig hade kontakt, det vetenskapliga intresset knutet till mossorna och detta torde även bidragit till Ludvigs studieval.

Men hans viktigaste vetenskapliga insats hänför sig till den ovan nämnda resan som hade ett kombinerat etnografiskt, antikvariskt och lingvistiskt syfte. Den hade redan 1875 införts som följetong i Christinehamns Allehanda. Genom utbrytning av spalterna utgavs den senare i bokform.

Från Kungl. Vetenskapsakademins protokoll nr.19, tisdagen den 24 november 1946 finns noterat i den 259:e paragrafen följande: "Från Filologie kandidaten F.L.Borgström hade öfver Ystad blifvit uppsända till Museum en stenvigge, en flintkniv, en oval polersten, 2 stenyxor och en sten som tyckges utgöra ena hälften av en form till gjutning af s.k. pålstafvar, hvilka fornsaker i likhet med de förut insända hade blifvit samlade under Borgströms på Akademins bekostnad sistledet år företagna resa i Wermland och en del af Dalsland. Derjemte anmältes att fortsättningen och slutet af reseberättelsen blifvit inlemmad. Akademin mottog på samma gång med deltagande den sorgliga underrättelsen att denne, för vår fornforskning särdeles hoppgifvande unge man den 7 sistl. Nov. aflidit i Lund efter endast 3ne dagars sjukdom".

Ludvig avled i blindtarmsinflammation. Några blodiglar, vilka brukades vid dessa tillstånd, fanns vid tillfället ej på apoteket i Lund.

Ludvigs brev till syster Augusta mellan 1840-1845, beskriver det mesta.

14 October 1840 / 15 November 1840 / 9 Januari 1841 / 23 Febr. 1841 / 5te brefvet /24 Febr.1842 / 15 Mars 1842 / 2 Maj 1842 / 13 Maj 1842 / 23 Maj 1842 / 31 Aug 1842 / 12te brefvet / 28 Sept. 1842 9 octob. 1842 / 7 Dec 1842 / 14 Dec 1842 / 10 Jan 1843 / 2 Febr 1843 / 16 Febr 1843 / 1 April 1843 / 22 Maj 1843 / 29 Maj 1843 / 16 Juni 1843 / Midsommardagen 1843 / 16 Juli 1843 / 10 Aug 1843 / 18 Aug 1843 / 16 Nov 1843 / 29de brefvet / 13 Aug 1845 / 10 Octob. 1845 / 27 Nov 1845

Borgströmmarnas tryckta arbeten

Utdrag ur Pappa Ludvigs brev till Augusta angående sonen

26 Dec 1840 / 5 Mars 1841 / 22 Maj 1841

 

Kommentarer och redogörelser om Ludvig o Augusta av Anna Montan

Bokförläggare Gleerups brev till föräldrarna angående Ludvigs död

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan