Arvika 25.7.1887

Käraste syster Vissa!

Då Mor skrifver och besvarar dina frågor om hushållsangelägenheter vill jag äfven språka litet ehuru det kanske blir ett skratt bref då jag är så genomruskig af snufva och
........ i dag. Det här att jag gjort dig sällskap att blifva förskyld midt i sommaren. Det går lätt nog då man som jag bli så snett vid hvarje rörelse.
Tack för Edert kära lilla besök hos oss, vi tycka nu det är som en rolig dröm att ni varit här. En annan gång få ni allt ............ Anders med böner tills han lofar dig stadna qvar längre hos oss än han sjelf kan ha tid att stadna.
Det var bra att du ej ångrade det lilla Karlstads-besöket fast Malmstedts ej voro hemma.
Jag fick ett långt bref från Julia M. igår morgon och idag har vi fått muntliga helsningar från dem af Höjers som passerade, här på väg till Kila och Holmsdahl. Malmstedts hade haft så trefligt ....... och i Kristinehamn samt hos Törnblads vid Skattkärr. De hoppades nu snart få komma ut till Eder på Risäter skref Julia.” der det är så utmärkt trefligt. Det var så roligt komma dit så här i all enkelhet en hvardagsafton så att vi fingo gå omkring både ute och inne och nere och se på allt.Der är allt hemarbetat, gardiner, möbeltyg och omhängen äro hemväfda, rullgardiner af två grupper, veckade såsom persienner har apotekaren sjelf gjordt ett stort skåp och så många andra mindre saker som han skulpterat. De taga emot så enkelt hvilket är bra trefligt. Laura gick sjelf och tog upp färska potatis till qvällen medan vi voro med i den nyanlagda trädgårdsträffen.
I lördags gingo Gerdis och jag till Axeline Sahlen der vi sutto så trefligt i skogen straxt ofvanför deras bostad och der kaffebord stod i ordning åt Öfverstinnan och fröken Frieson sitta der och språkade trefligt.
Igår rodde vi till kyrkan der Cedergren höll en god predikan, som både Gerdis och jag tyckte med lifligare utförande än han bruka! På hemvägen hade vi Sahlins med oss, i stället för att gå ....åt de voro mycket belåtna ehuru det blåste rätt duktigt och vi satte på grund åtskilliga gånger vid landningsstället, så vi till slut måste in till ångbåtsbryggan för att komma i land.
I dag har vi kokt hallon sylt och saft dito; det var ett förträffligt sätt med den nya beskrifvningen att koka hallonen till saft i stället för att krama bären och låta dem stå och jäsa, nu blef det färdigt på en gång och behöfs ej numera än hälften socker emot förut.
Du beder att få Josephines adress; det är ”Fanjunkar Petterson, Nya Varfnet”. Det vore bra om du skrifver till henne snart.
Så roligt att ni haft goda bref från Näsinge och att Ester kom riktigt fram och har så trefligt. Från Anna ha vi ingenting hört sedan Ni voro här. Måtte hon vara ute nu!
Det skall blifva högst intressant att se hur det kommer att gå med Berga-affären om detta verkligen skulle kunna blifva allvar af.
Sådan skär present Ni fått då Ni nu få inviga Er med äta bigaråer. Det skulle vi gerna vilja vara med om.
Gerda är nu ute och tar sig en lång promenad med Adolfina Tallin, hennes stora skulpturarbete sjunger nu på sista versen hvaråt hon är mycket belåten.
Jag skulle i fredags för Gerdas räkning till Charlotta Myrin för att höra om hon visste om fröken Nisbeths plats hos Tjernelds är upptagen, tänk så bra det vore om Gerda kunde få denna plats i Karlstad så blefvo hon ju ej alldeles skild från Mamma och Anna. Gerda hade tänkt på detta genast hon hörde fr.N. skulle flytta men som det just var vid Anna Myrins död kan hon sig ej för att göra några förfrågningar derom. Det är väl träligt att det nu är för sent, men kanske kan Charlotte som är ute och treffar mycket menniskor nu spana reda på någon annan passande plats åt Gerdis.
Nej nu ej mera idag kära syster. Helsa Anders och gläd oss snart igen med bref beder din
syster Hilma.