Goda Augusta!


Det var min föresats hvilken jag också i går omtalade för din man, som var så snäll och tillbringade dagen hos oss trots att ---- långt bref; tänkte strax på morgonen börja, nu första kl 3 sitter jag med pennan i hand. Skälet bör dock skänka mitt bref stort intresse. Det vat nämligen H. Majestäts Konungens härvaro, som hindrade mig. Trupperna, som idag förehafva en större fältmanöver, rastade ett par timmar här, derunder H.Maj. lät servera sin frukost på vår vanliga sittplats, sedan han förut i nåder gjort ett besök under mitt låga tak. Jag var i stor förlägenhet hvad jag skulle kunna bjuda, hade lyckligtvis champagne och Seltervatten, hvilket genom den egna medföljande betjeningen jag lät servera. Sällskapet bestod utom kungen af 16 personer. Generaler, utländska ministrar och Militairer tillhörande Konungens stab. Hans Majestät täcktes sedan i nåder tacka mig. Emellertid har hela huset på f.m. varit i uppståndelse. Stackars lilla Sophie Mossberg tycktes t.o.m. finna nöje i att beskåda den stora mängden Militairer och andra vackra uniformer. Ledsamt att Wilhrlm var inne i staden, jag var mycket förlägen, men får väl trösta mig med att sådana personer äro vana att deras närvaro förorsakar tafatthet.

Tack goda Augusta, för sista vänliga besöket, för kort, måste förnyas och du medtager äldsta flickorna. - Wilhelm och jag hafva samma glada förhoppning att din Carl genom gymnastiken blir starkare, ty det förefaller som vore han bättre. Lynnet tycks vara godt och särdeles intresserad är han både af att sjelf se och beskåda saker och låta andra dela detta nöje. Både min Alla och Arvid Sundblad äro mycket förtjusta i farbror Carl. Måtte hans förbättring fortfara. Jag kan nog känna och förstå din oro. Det är mycket tomt efter Ludvig Mossberg; 2ne somrar har han varit hos oss på Skuggan. Det är sorgligt se Sophie och Frederique utan honom.

Justine

Skuggan d 1 Juli 1861