Goda Augusta!

------ både hos oss och våra närmaste bekanta har litet emellan varit sjuklig -- ha i venter varit mycket hemma --- ehuru Tine förra året intogs i Innocensen, hafva vi ej varit der ---- för närvarande vår krets ökad med Carl August Schenström som passerar i graderna i Stockholm, denna vecka anländer äfven Birger för att tjenstgöra i Hofrätten. En annan söndagsgäst är en ung kadett Henngren, son af min cousine --- Vi vänta snart hit Naukoffs --- Få vi ej den glädjen att i vår se någon af eder i Stockholm? det är rigtigt tomt efter Carl som vi blifvit vava se oftare än förr; ett godt tecken är det visst att han ej mera behöfver rådfråga läkare -- får ej derföre öfvergifva Stockholm -- Jag behöfver ej säga, huru välkomna i ären -- Sedan det nu är bestämt att vi i sommar och troligen framgent, om förändringar ej inträffa, komma att bo i Guldgrufva (sedan Wilhelm åtagit sig Disponentskapet öfver Ljusneverken) får jag väl slå ur hågen alla andra resor och äfven besök i edert trefliga hem. Roligt vore om Carl tänkte på en tur till Guldgrufva -- bör ju intressera honom se denna vår nya bostad (rymlig och bekväm) på något sätt böra vi väl sammanträffa. Jag hoppas att W tackat för Carls så lyckade porträtt. Har du ej något ---- få sätta dig vid din man.

Vi blefvo för en tid sedan, med anledning af vår sommarvistelse i Helsingland, anmodade att vara ledamöter i det s.k. Norrlandsgillet och bevistade en bal gifven på högtidsdagen. Clementine Ros och en fru Kempe, fröken Franzen, voro valda till värdinnor för aftonen. Clementine syntes i motsats mot andra Evas döttrar blifva ståtligare och vackrare med hvarje år, klädd i ljusblått pälsligt siden, på håret en rik guirlande af hvita, blå och bruna blommor, öfverglänste hon alla balens damer. Jag glömde att se på någon annan. Ros sjelf har åldrats men ser präktig ut med sin Kraschan. Det påstods att sällskapet bestod af 300 personer ----- ville gerna fråga huru din syster mår och huru hon arrangerat för sig och den lilla flickan. Stackars Augusta, hvad du skall sakna det kära fädernehemmet!
Justine
Stockholm 12 April 1863