Min goda Augusta!

--- Det blef rigtigt tomt då dina snälla flickor reste men för dem säkert trefligt komma hem;då de hos oss ej kunde få någon idee om det glada lifvet i Hufvudstaden. Vi voro så litet i tillfälle att bereda dem några nöjen. De äro ändå alltid så vänliga och glada, för hvilket vi rigtigt värderar dem. Hilma ser ej stark ut.

Vi ha med anledning av Alles farliga sjukdom ej kunnat bjuda någon, men på nyåret skola vi väl---- En enda bjudning hafva vi på hösten bevistat hos en fru Bergsten; der sammanträffade jag med fru Kobb från Göteborg. Hon är mycket behaglig. Du skulle säkert, i likhet med Hilma, tycka om henne. Du kan föreställa dig huru lycklig jag var att under Alles farliga sjukdom få vårda honom hemma. På måndagen redan förklarade Doctorn att han hade difteri. Ingen mennska vågade sig hitup utom V Mossberg (Sophie Mossbergs son, blivabde läkare) som alla e.m. hälsade på Alle. Nu deremot se vi honom sällan. Det är så sjukt och mycket att göra på lasarettet.

Det har inträtt ett sådant lugn efter de oroliga dagarna innan den stora saken afgjordes. Vi äro ej så enthusiastiska här i Stockholm. Ett och annat hus har bestått några ljus i fönstren, men några fester och högtidligheter hafva ej afhörts. Vi hade resande vänner här under den vigtiga tiden. Bruks Patron Stockenström som är hufvudman, hade enkomt rest hit och hade sin hyggliga fru med sig. De voro hos oss till middag tvenne gånger, då vi äfven hade bjudit Alberts. Det var rätt intressant höra herrarna tala i den stora frågan. Tankarna äro mycket delade, men man bör väl hoppas att det som skett är det bästa.

Tina ber mig hälsa Hilma att hon ej före jul hinner besvara brefvet. Utom litet julklappsarbete håller hon på med kläder åt Gustaf på symaskin. Hon har åt Agnes Nauckoff uppköpt julklappar för Annas räkning. Vi väntar hem sonen från Uppsala öfver helgdagarna -- iglädje och lugn få fira julen önskar din tillgifna vän

Justine.

Stockholm d 14.12.1865

( Den difterisjuke sonen var Alber, då 20 år gammal. Han blev kapten vid Vestmanlands regemente, gift med Anna Maria Viktoria Strömberg Han avled 1918.)