Goda Augusta!


......... En sak talar dock för mig, din egen erfarenhet af de otaliga hinder som möta för en husmoder att få en ostörd stund, oräknerliga gånger har jag föresatt mig att skrifva men nödgas uppskjuta. Denna sista tid 3ne månader, har jag mest sysselsatt mig med sjuka; ty äfven i år har frossan gjort sin rond inom familjen.-------- Med innerligt deltagande emottogo vi underrättelsen om din lilla flickas födelse och gossens tillfrisknande och kan jag således glädja mig med dig öfver gåfvan af tvenne älsklingar. Gud bevare dem.

Stockholm den 14 maj 1855.

(den lilla flickan, var Mathilda Justune, död 1874. Sonen som tillfrisknat var Ludvig, född 1853 och död 1856, vilkes omnämnes i nästa brev.)