Min goda Augusta!


Äfven om jag ej igår hade fått nöjet från dig emottaga några välkomna rader var det min mening att idag skrifva. ---- Tack goda Augusta för eder oss bevistade stora vänskap och hjertlighet ------ men det är något inom mig som säger mig att hos dig och Carl finnes blott upprigtighet och derför finner jag så stor trefnad i edert vänliga gästfria hem. Ett blott gör mig ledsen; att vi fingo så lite tala med hvarandra. Derföre måste ni snart komma till oss, så att jag får ersättning för den tid jag tog ifrån dig till handels och toilettbestyr. Ännu en gång innerligt tack för oss alla. Framför till Carl våra tavksäglser. Det trefligaste af resan kom först. Helt olika är det nu, vi känna oss här som främlingar.
Resan gick utan alla äfventyr och dess glanspunkt var förtärandet af den sköna äppelkakan, som dock sparades i det längsta. Tack äfven för denna vänlighet. Säg din Catharina huru väl den smakade oss. På en gästgifvaregård förtärde vi en knapp kanna mjölk och köpte en limpa. Det kostade 2 R.rgs, hvad tycks? Du skrifver om vädret som varit svårt, men just dessa 2 sista dagar förbättras, så att vi nu, sent om sider, hoppas att få sommar.

Lille Carl har ej varit pigg sedan vi kom hit, oordentlig mage och feberaktig; möjligen frossa som ej bryter ut. Pehr hade igår rigtig frossattack, Gud vet, huru och när vi skola slippa detta onda?

En mängd af badgäster, nöjen och förströelser. Gud ske lof att Wilhelm ej vill att vi mycket skola deltaga deri. Sedan vår hitkomst har det redan varit 3 soireer med dans, men vi blott bevistat en. Dessutom hafva Schenströms, hafr en en kaffebjudning på ett hotel för sina bekanta. Jag beundrar dem att orka med att vara öfverallt, på sjön, på ridpartier, soireer och middagar i det gröna. Men det blir naturligtvis helt annat, när man ej har små barn att tänka på. Mycken ”Haute-voilee” finnes här, men Oldewigs, landshövdingen i Wermland, lär vara lite ute. Malmborgs, voro på balen. Jag tyckte de sågo trefliga ut. Skönheten är en Mamsell Engström från Westervik, men det finns äfven många andra vackra: många medelålders fruar täfla i ungdomlighet med 15 åriga flickor. Schäferhattar och öjusa luftiga klädningar.
Jag hoppas din mössa anländt. Fru Schön skref att den var beställd och i verket. Måtte du blifva nöjd med en. Frun lärer ej velat göra den för 12 R utan något mer, emedan banden nu äro dyra. Jag skall sedemera lemna räkning.

Min man och barnen hälsa dig tacksamt och vördnadsfullt. De vänligaste hälsningar till dina flickor. Lille Carl blev så glad öfver sin boll der han låg i sin lilla säng, att han höll den i handen sofvande, och på natten frågade efter den. Måtte Gud bevara våra barn, goda Augusta och vi snart glada återse hvarandra.

Vördnadsfulla och hjertliga hälsningar till din Far och hans fru och Antonia från din tillgifna vän Justine.

Strömstad d 16 juli 1856

(Lille Carl var född 1853, blev så småningom v. häradshövding och adjungerad ledamot i svea Hovrätt)