19 Augusti 1844.

Goda Augusta.

Med verklig glädje emottogo vi underrättelsen om din lilla dotters födelse
och får jag i anledning deraf hjertligt gratulera dig och tillika
förbindligast tacka för eder godhet att välja mig till en af hennes faddrar.
Jag rigtigt längtar efter den lilla Guddottern, att höra hvad hon heter, se
hvem hon är lik m.m. Barnen äro särdeles förnöjda, då jag för dem omtalar
att någon ny cousine kommit till verlden; bra hårdt är det dock att den
stora slägten skall vara kringspridd på flera orter; vi kunde annars hafva
bra trefligt tillsammans.

När skall eder Stockholmsresa blifva utaf? Ej förrän den lilla kan följa med,
således nästa sommar; vi få då längta bra länge. Om vi kunde träffas vid
Naukhoffs bröllop; det lär blifva i Februari.

Barnen äro friska, i synnerhet Sophie, din Guddotter märkbart frodat sig på
landet. Apropos, jag hade så när glömt omtala att din lilla flicka
Christnades på min födelsedag och då vi båda äro födda i samma månad, komma
vi faktiskt att sympatisera.

Jag blyges verkligen att tacka för ditt bref, då det ej förr skett, men
hoppas på ditt överseende. Genom Carls bref har jag ofta hört nyheter från
eder och ofta tänkt på lilla svägerskan, men bibehåller det gamla felet af
trög brefskrifverska.

Nu adieu goda Augusta, framför till din man min hjertliga hälsning,
lyckönskan och tacksägelse; samt till dina föräldrar min vördnadsbetygelse.
Mina barn hälsa sin Tante och den lilla cousinen, till hvilken jag vågar
sända en kyss, som jag beder lilla mamma frambära. Wilhelm häsar dig på det
hjertligaste genom din tillgifna vän

Joustine Montan

(Dottern var Augustas första barn, Hilma Augusta Lovisa, död 1919, ogift. I.O. anm)

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan