Goda älskade Augusta!

Tro ej, Augusta att ej mitt deltagande följt dig under den sorgliga tiden du genomlefvat. Vi beklagar djupt och innerligt förlusten af en älskad fader, af ett kärt barndomshem, som nu blifvit upplöst. Då man sjelf genomgått samma pröfning, vet man hur svår den är att bära. Måtte du i det egna kära hemmet bland man och barn finna tröst och ersättning för hvad du förloradt. Med Guds hjelp dskall din djupa sorg småningom förbrytas till ett ljuft minne. Framför till din syster mina innerliga hälsningar och uttrycken om mitt deltagande.

Jag skrifver dessa rader omgifven af alla barna under mindre stillhet. Vi beslöto helt hastigt att innan Wille återreser till U, se våra vänner här, vi hade förut ej tänkt oss möjligheten deraf - längre tids sjukdom inim familjen - nu skulle det blifva om Thorsdag och jag är redan rigtigt trött. Många hjertliga hälsningar.

Justine