Goda Augusta!

-------- Oupphörlig sjuklighet dels hos mig sjelf, dels hos min omgifvning har hindrat mig att skrifva.------ Det hus vi bebo står under reparation och påbyggnad och vi som haft tre vindsrum och 7 kontor fulla med saker ihopsamlade i 17 år måste flytta bort allt detta. Äfven min nedre handkammare står under reparation så att ett fasligt stökande och flyttande har jag haft och får det tillbaka i höst. Då jag äntligen blef färdig och kom till landet sjuknade vår goda värderade vän Charlotte Möller, som i nära 40 år tillhört vår familj och denna sjukdom blef hennes sista. Hon hade sina egna rum i staden och en syster bodde just då hos henne och vårdade henne i det sista. Jag var inne hvarje dag, äfven så mina båda söner. Hon var en verklig vän, en erfaren rådgifvarinna, ett pålitligt biträde i nödens stund.
Vi äro alla friska. Wilhelm är ute på fotvandring i Dalarna. Min yngsta Gustaf frodar sig och är ovanligt snäll och lugn och har två tänder.

I förra veckan bevistade vi Christningen. Tine stod faddre. Hennes första gudbarn var lille bror, som äfven hade Wille till fadder. Du kan nog föreställa dig, huru besynnerligt det skall förefalla mig att hafva barn af så olika ålder, men den lille är nu allas älskling.

Af Carls bref till min man erfor jag det vigtiga, som förestår dig, Goda Augusta. Gud bevare mig! Man känner alltid stor oro innan den svåra stunden är öfver. De hjertligaste hälsningar från min man och barn till dig och de dina. Äfven ber jag en hälsning till din far och fru Borgström.

Din tillgifna Justine

Skuggan d 22 Juli 1858

(Gustaf Edvard, född 1857, blev så småningom pastorsadjunkt i Adolf Fredriks församling i Stockholm. Han avled 1919, samma år som den 4 år äldre brodern Carl)