Goda Augusta!

Med djupt deltagande emottogo vi den sorgliga underrättelsen om fru Borgströms död. Innerligt beklagar jag er alla. Huru tomt skall det nu åter kännas i din fars hem der den bortgågna så väl uppfyllde sina pligter och derigenom beredde eder trefnad. Huru gerna skulle jag ej vilja vara dig litet närmare för att bättre visa hvad jag känner. Jag förstår så väl huru denna nya förlust skall upplifva minnet af alla du lidit. ----Lefver det barn som kostade modern lifvet?

För barnens skull och äfven för vår gläder jag mig att kunna vara på landet ehuru det är en oupphörlig omtanke med mat och förnödenheter till vårt stora hushåll. Det är ej här som på Eklund att man har stora källare och skafferoer och således kan hafva någorlunda stora förråder hemma utan man får taga litet i sänder. Apropos förråder får jag sp hjertligen tacka för den utmärkt sköna laxen hvars make jag aldrig haft eller ätit utom ett par gånger då vi till högtidliga tillfällen köpt Halmstalax som dock ej öfverträffade denna; ett omdömme hvari alla som fingo smaka densamma öfverenskommo. Den s.k. rökta lax man här får köpa är merendels så torr och salt, att man ej kan tycka om den.

Vi hade här på trakten särdeles lifligt i dessa dagar med anledning af öfningslägret å Ladugårdsgärdet. I dag har på själfva Skuggan varit en skärmytsning under stor fältmaneuver som på går; krigsfolk tåga oupphörligen här förbi och det skjutes på alla kanter. Gossarna äro förtjusta och lyckliga och vi hafva alla hållit hvad man kallar frimåndag. Clementine Ros har nu anlänt till Stockholm, sig lik, behaglig och ståtlig, kanske dock något för fet.

Din tillgifne vän Justine

Skuggan 27 Juni 1859.

(Ludvig hade ju 1850 gift sig med Matilda Sofia Ahlgren, född den 5 januari 1819 och död i barnsängsfeber den 5 juni 1859. Barnet dog också men de hade redan en flicka, Josefina Sofia, född 1854 och död 1905, gift med Fredrik August Ullen och hade med honom bl.a. sonen Sigurd, 1878-1918, författare)