Goda Augusta!

--- Jag talar ej om all ståt och alla fester som det resande Furstuparet gifvit anledning till; det är endast genom tidningarna vi veta något derom. Vi hafva blott sett alla fara förbi i täckta vagnar. Af en gäst från Drottningholmsbalen har jag dock hört att Prinsessan lärer vara verkligt skön; men hennes följeslagarinna Lady Spencer ännu skönare. Prinsessans toilette af en nästan här osedd prakt; de spetsar som garnerades hennes balklädning af ett oerhört värde; utom blommor voro i dem inväfvda fronor. De lära funnit sig utmärkt väl i Sverige -- intressera mig -- om -- nya Biskopshusets bekantskap. Biskopinnan är systerdotter till Wilhelms gamle vän Justitierådet Iggeström; han gjorde visit med dem hos oss under första Riksdagen B. Sundberg bevistade, och de voro då flera gånger hos oss. Hon förefaller mycket söt och anspråkslös, men var mycket tyst. Han är i allt en framstående personlighet. Med Landshöfvdingen har jag några gånger varit i sällskap och är frun i mitt tycke en motsats till fru Sundberg; hon är i Stockholmskretsar mycket omtyckt.--- Om du skulle vilja hafva ett sådant svart och hvitt nät, hvarom förut varit fråga, så kan jag skaffa; de äro vackra och trfliga, bruka kosta 6Rsmt --- vän och syster Justine

Stockholm d 4 okt 1864