Min goda Augusta!

--- Om jag ej alltid hyst den önskan att få egna dig en längre ostörd stund, så hade jag nog skrifvit förr ty några nödtorftiga rader äro snart sammanrafsade, men just den der långa ostörda stunden är så svår att få. --- så ovänlig som jag måste förefalla dig och ännu flera vänner i bland annat mina syskon i Paris, dem jag på flera månader ej tillskrifvit --- van att redogöra för allt möjligt ---svårt få egna lång tid dertill. Emellertid ----vår helg stördes genom mina båda jungfrurs sjukdom --- När jag undantager en jul då Tina hade svår difteri och Pehr låg sjuk så vet jag aldrig att jag varit så litet ifred. Jag erhöll till julklapp flere goda böcker men har knappt haft tid att titta i dem---

--- Måtte årets början varit god i ederet kära och trefliga hem. Tack för bref och ditt deltagande för den vigtiga tilldragelsen som nyss hos oss timat. Du förstår så väl mina känslor dervid att jag ej behöfver förklara dem. Ingen glädje på jorden får ju vara oblandad. Jag var så van att hafva min dotter att jag ännu har så svårt att fatta att vårt hem ej alltid blifver hennes. Vi hoppas alla att hon gjort ett gott val och hafva alltid för Westman hyst aktning och vänskap.

Den tacksägelse jag af dig fick emottaga med afseende å dina flickors Stockholmssejour var verkligen oförtjent. Var ledsen att ej ha fått gjort familjen Malmstedt bekantskap. H och S bodde hos Malmstedts, och ej varit i tillfälle att bjuda dem.

Före promotionen var det ingen ro eller fred hos oss för Wille klenhets skull och brådska och vid hemkomsten insjuknade Tina - Dina flickor i Västerås - visste ej när de skulle komma - sedan ej tillfälle att bjuda.

Naukoffs lefva i den lilla staden Köping, rigtigt i nöjernas verld; middagar, dejeuneer, soupeer, baler och ett guldbröllop hos Gref Hermansson. julveckan hade Naukoffs sjelfva tre middagar. På hösten voro i ovanligt mycket borta i anledning af Tines förlofning; på nyåret har vi mest varit i hemmet; der det dock jemt är som en liten societe, i synnerhet då unge Wilhelm och Westman äro med. 7 herrar till afton hvarje dag, Gustafa inberäknad. Ett sådant hushåll är drygt.

Min hjertligaste hälsning till Carl. Framför och emottag de vänligaste hälsningar till och från alla. Din sant tillgifna

Justine Montan

Stockholm den 9 Febr 1870