Goda Augusta!

.......... Se derför ej längre ledsen på mig utan se lite mildare ut så att jag kan våga forsätta brefvet. Du kan ej föreställa dig huru tyst och stilla vår vinter förflöt. Jag ammade min lilla gosse rigtigt på allvar och var i följd deraf sällan borta från honom. Han fick ej annan mat til dess han var 9 månader, afvänjdes i juli och är ändå lika fet och rask. Äfven mina andra fyra är friska. Wilhelm är nu gymnasist och i höst skall bli alvar med Alles skolgång. Sommaren har lugnt och trfligt förflutit, Vårt nuvarande sommarställe står mycket efter Eklund, men omgifningar och promenader äro herrliga, som du sjelf sett. Inga bjudningar ha vi haft men vännerna titta ändå hitut litet emellan. Schönes, de hyggliga menniskorna oftast.......

Mina båda studerande bröder voro med på Christianiafärden och min penna kan ej måla deras förtjusning. Den har i så hög grad meddelat sig åt mig att jag helt säkert kommer att göra exesser för att kunna värdigt mottaga Norska studenterna. Du kan ej föreställa dig huru lifligt här var under våra studenters närvaro. Gamla och unga, tröga och lifliga naturer, alla tycktes sympatisera. Albert Staff, presenterade för oss en ung Dansk, ledamot af Danska bestyrelsen. Han var två gånger hos oss och vann allas tycke.

Huru må dina små flickor? Skola de ej få resa till Stockholm snart med Pappa och Mamma. Kanske en sådan selour i rättan tid kunde bespara dig nödvändigheten att i framtiden inpensionera dem hos Ekmarks. Allvarssamt, vi längta efter att få träffa eder och du med 2 barn har bestämdt lättare att komma än jag med 5. Innerligen gläder mig din belåtenhet med ställningen i din fars hus. Jag kan ej neka att jag blef litet förskräckt vid underrättelsen att familjen skulle föröka. Vi bör ju dock trp att det är det bästa som sker. Måtte jag snart få höra att liten Carl Montan väntas så reser jag till Vermland på Christing......

När du hunnit rigtigt glömma mitt oförlåtliga fel (att dröja så länge med besvarande af bref) skrif då några rader.

Din tillgifne vän Justine

Haga 9.9.1852