Carlstad den 28 Maj 1841.

Min lilla goda Augusta!

Jag hoppas och önskar att detta är det sista bref jag skrifver till dig medan du är i Stockholm denna gången, emellertid är det ledsamt att vara i okunnighet om hur det går, om du kommer eller ej och detta hoppas jag du underrättar oss om med Onsdagsbåten om ej förr.

Tack för ditt kära bref du tycks ännu ej fått någon smak för de Stockholmska Soupeerna och väl är väl det, när du nu ändå måste lämna dem. Det är för besynnerliga bjudningar de gör i Stockholm, att bjuda Herrar och ett par flickor men utesluter Fruen och dig,

det tycker jag är förunderligt, ej ett ord nämner du om du fått någon Hatt eller ej.

det skall blifva bra roligt att först och främst få se dig sjelf och sedan alla dessa Nya saker jag sjelf ej sett. Friseol har sagt att du växt, men det tror jag ej förr än jag får se det. Akta dig att ej bli solbränd på sjön, kom ihåg att nu skall alla gapa på er, som är så underliga djur och då skulle det förarga mig om de sade att Gusta blifvit ful medan hon varit borta, jag vet ej hur det kommer sig men jag föreställer mig dig mera förändrad än Anna Lisa, ty att döma af hennes bref som jag ofta fått höra så är hon sig precis lik.

Nu ha vi det aldra Härligaste väder, Gud gifve det ville bli sådant när ni skall resa annars kommer jag att gräma mig för hvar väderpust. Herre Gud gifve ni vore väl hemma och vi satt här i god ro och pratade om alt hvad du sett och hört, dessa stunder har jag hela den tråkiga vintern längtat efter, och tänk sedan när Ludvig kommer, då blir det ny glädje. han skall väl också ha mycket att språka om om ehuru hans lif varit temligen enformigt; men han kommer väl att uppeholla sig i Göteborg några dagar och der får han säkert roligt.

När Ångbåten nu var här så voro vi der och talte med Kapten Nymalm och recommenderade er till det bästa, han var mycket artig och lofvade ha en faderlig vård om er, om det behöfs. låt se du holler efter dina hyttkamrater att de ej skattar så mycket som sist ty det går värkligen inte an om ni blir på egen hand,att Biskopen kommer med tror jag ej på, hvarifrån har du fått den underrättelsen att Ångbåten ej skulle gå förrän den 9 Juni? detta kan ej vara sant, ty det har länge, och sednast i går stått i alla tidningar att han afgår den andra och det är väl det rätta.

Du vet väl att du skall gå ombord aftonen förut ty annars kommer du för sent och för all del akta dig för det , akta väl dina kläder och glöm framför alt ej dina Noter. Om drickspengar till Jungfruarne skrifver pappa det är svårt att veta hvadsom blir lagom, du kan ju fråga Mamsell Geijer hvad hon gaf.

I går afton blef det färdigt i vår trädgård så att der är nu rätt hyggligt så länge det varar. Kl. 6 gick jag från alltsammans och klädde mig till Soupeen hos Kamrer Poigants der var rätt trefligt och ej mycket folk. Den vackra fru Sellden var der och jag tror hon var sötare än jag någonsin sett henne, flickorna Åberg och Mamsell Thilda Wahlström voro de enda främmande flickorna.

I dag har Jeanna Åberg farit till Christinehamn med Hilda, för att bli der några dagar, det tyckte hon nog om, men hon fruktade endast hon ej skulle hinna hem innan din ankomst och då ville hon ingalunda vara borta. Gud väsigne dig nu min söta Augusta med en lycklig och rolig hemresa och Tusende Tusende gånger välkommen hem till din

Tillgifna Mamma.

Glöm nu ej att framföra mina Hälsningar till alt Herrskap.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan