Följande brev från Ludvig är tyvärr ej fullständigt, nedre hälften är avrivet på alla fyra sidor.

Carlstad d. 14 Nov 1840

Tack, min goda och söta Augusta för ditt lilla kära bref af d. 9, hvilket i rätt tid kom mig tillhanda. Deremot synes det som om våra sista bref allt för länge under vägen. Mitt sista Bref afgick d. 4 och mammas sista den 7 och 11. Af dessa säger du den 9, att du nyss erhållit mitt, som således skulle varit 5 dagar under vägen. Fråga om det går fortare, i fall husets Nr utsättes, så att Brefbäraren tillställer Dig brefven. För öfvrigt om någon gång ett sändadt bref skulle uteblifva, bör Du derföre ej tro att något ondt händt. Ett sådant uteblifvande kan lätt hända af göromål, försummelse eller några andra förfall, och i längden torde väl hända att brefven ej komma så snart. I detta fall skola vi hjelpa saken genom att skrifva så mycket längre.

Hos oss står, Gud vare lof, allt väl till, och allt går .......... Mamma har också vant sig ....... Fadershuset, der de ej alltid kunna förblifva. Var således vid godt mod, liksom vi skola vara, och betänk huru mycket svårare det är för familier, der nöden tvingar barn och föräldrar att skiljas för längre tider. Till julaftonen kommer vi väl att med saknad se vår ring så förminskad, och äfven I, våra kära, torde komma att starkare än vanligt känna längtan efter hemmet. Åtminstone var detta händelsen med mig de första jularna jag var hemifrån: vi skola likväl å alla sidor söka att hålla oss raska.

Jag har å varulotteriet vunnit några småsaker: Ett par silfver toilett ljusstakar med ljussax, som jag ämnar Mamma, och 1 guldtandpetare med perlemor, samt en silfvertandborste, som jag tänkt sända dig, i fall de vid ankomsten ej befinnas allt för värdelösa, i tanke att Du må kunna använda dem som julklappar åt någon i huset.

Att sista (4de) Soireen den 6 Nov. var mycket besökt och animerad, derom har väl mamma eller Antonia skrifvit. I fall du längtar efter nyheter härifrån, så öppna Correspondens med flera af dina härvarande vänner, säg .................................................. Vi hoppas få en beskrifvning a la Bromer, öfver den och andra dina nöjen. Må du också blifva lika lång som Mamsell Bromers. Dylika beskrifvningar äro nöjsamma för emottagaren, och kunna äfven blifva det för författaren, som derigenom vänjer sig att frånvarandes samtala med älskade personer, och derigenom flyttar dem till sig. För öfvrigt öfva de stilen och reflections förmågan.

Är ditt ur lagat, och går det bra ? vänj dig sedan att ordentligt, antingen morgon eller afton, uppdraga det, annars kommer det snart åter i obestånd. Om urhake eller kedja ännu ej äro köpta, så köp det till julklapp. Du är alldeles utan nipper: Om det är något smått Du önskar, så säg det oförtäckt, och det skall alltid vara mig ett nöje att uppfylla dina önskningar; ty jag vet förut att du ej sträcker dem för vidt. Vet Du något passande till Julklapp åt Mamma och Barnen, så säg mig det. Den vanliga förlägenheten i detta afseende börjar nu å nyo. För min räkning behöfver du ej tänka på någon julklapp, liksom Du ...... fick före vår skiljsmässa, såsom ...................................................................... allt för de minas nytta eller nöje. Akta dig för den förebråelsen att vara småsnål, som Du väl ibland förr torde hafva hört. Genom en förnuftig hushållning här hemma, skola vi väl godtgöra de utomordentliga utgifter som nu en tid kunna påkomma.

I måndags hade vi Åbergs, Lizells, Nilssons, Wahlunds, Malmstedts och några fler, till afton. Tisdagen souperade vi hos fru Nilsson, och voro samma dag äfven bjudna till Lindbergs. I morgon, Åbergs 24de bröllopsdag, lär der blifva främmander. I går begrofs Emma Wester, som ej kunde undslippa döden. Föräldrarna sörja djupt. Agnes Memsen fortfar att vara på Östanås, och qvarblifver där till herrskapet inflyttar till staden. Vi hafva nu kallt, och ett infamt snöoväder.

d 18 Nov.

Hälsa Hr Exped. Sekret. Ekmark, och tacka för hans bref, som jag idag bekommit, och med första skall besvara.

Adieu, ma chere petite Augusta! Je t...............

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka

Första sidan