Carlstad d 23 Jan 1841

Min Bästa Augusta!

Ehuru upptagen af göromål min tid är under hela denna månad, som Du torde påminna dig vara min trägnaste, måste jag likväl taga mig ledighet en stund, för att tacka för ditt lilla bref af d 18 dennes, och säga dig några hjertliga, om också slarfiga ord. Efter vinter marknaden blifver jag väl åter mera ledig, och sedan skall jag åter börja skrifva brefven fulla på alla sidor. Emellertid, ehvad de äro långa eller korta, må du vara öfvertygad att jag oupphörligen tänker på dig med de ömmaste känslor.

Det fägnar mig att du får vara ute och roa dig. Här har varit så tyst, att jag aldrig kan påminna mig en dylik Jul. Utom små bjudningar i vårt Coteri, hafva vi ej varit på något enda stort Calas. I går var jag dock på middag hos major Flack, och emottog samma dag bjudning till middag d 26, kl 1/2 4 eftermiddag hos Landshöfdingen. Den 28 blifver den vanliga Assembleen, för första gången i den nytapetserade Balsalen. Jag förmodar att af nyfikenhet skall samlingen blifva större än vanligt.

I förra veckan gaf Hofsecreterare Berggren 2 spectakler. Kölden var dock så pass stark att vi ej vågade oss ut. Här har under en längre tid varit ovanligt sträng kyla, ända ner till 32 grader, och snö hafva vi också i mängd, så att de äkta nordiska vintrarna nu åter kommit. Några slädpartier höras dock ej af. Jag förmodar att Adelskjöld, den ende ungkarlen som kunde bestyra om ett sådant, nu är så lycksalig hemma hos sin Gustafva, att han ej tänker på dylika brujanta nöjen.

Småflickorna hafva nu åter haft en omgång costume baler. I dag är både Antonia och Otto bjudna till Clarholm, på en Barnbal i större scala.

Bland de många som i går gjorde sig underrättade om dig, får jag speciellt nämna Herr Ekermann, som ännu tycks påminna sig "Rosenknoppen som flyttat till ett främmande land".

Att du ej hälsar på Fru Prytz och fru Bolmeer tycker jag inte om. De äro båda mina favoriter.

För denna gång måste Du åtnöja med dessa rader, hvaraf du åtmintone ser att vi alla må väl. Jag förmodar att Mamma har bättre tid att skrifva långt, och berättar hvad som från vår ort kan intressera dig.

Din tillgifne Pappa

Hälsa hjertligt Anna Lizell. Det skall blifva bra roligt, när vi åter få hem våra flickor.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka