Carlstad d 24 Oct 1840

Min lilla goda Augusta!

Ehuru jag vid min hemkomst funnit för mig en enorm massa bref att besvara, och saker att uträtta kan jag ändå ej förmå mig att låta en postdag gå mig förbi, utan att skrifva några ord. Att vår hemfärd var lycklig, och att det mindre behagliga vädret ej moleserade oss i vår goda vagn, sedan fönstren blifvit nedsläppte, derom lär väl mamma omständligen berätta.

I går natt lågo vi i Spånga, och kommo således hem tidigt på förmiddagen i går, och på förmiddagen fingo vi besök af våra vänner Åbergs och Lizells, af hvilka de sistnämnde naturligtvis voro mycket angelägna om närmare underrättelser rörande Anna Lisa. På aftonen gick fru Lizell men sina egna och Åbergs flickor, samt Mll Charlotte Hulphers på Soireen, den 3:e i ordningen. Mamsell Hulphers är en mycket söt och bildad flicka, i hvilken man ej mer igenkänner den lilla yrhätta i Mll Sundeens Pension. Hemma stod, Gudi lof, allt väl , och Otto med Antonias tillhjelp, arbetade ifvrigt på en drägt för en Masquerad, som idag skall hållas i 4:e klassen. I dag dricka vi Thee hos Lizells, så vida Posten tillåter mig denna ledighet.

Jag hoppas att Du, min lilla älskade Augusta, finner Dig väl, och är vid gladt mod, hvilket ej gerna kan vara annorlunda, sedan Du varit så lycklig och funnit en så god plats. Framför för Herrskapet Ekmarks min ödmjuka och förbindliga tacksägelse såväl för det de haft den godheten besvära sig med Dig, som för den vänskap de bevisat oss under vårt vistande i Stockholm.

Jag känner af gammalt din flit, och är således öfvertygad att Du väl använder din tid i Stockholm. Jag beder dig äfven sörja för dina nöjen, ty du vet att jag af hjertat unnar dig alla för din ålder passande. Glöm derför ej att stundom besöka Spectaklerna, och bjud dertill fruarne och Mamsell Mathilda och andra dina vänner. När Du sedemera för oss beskrifver hvad Du sett, skola vi tro oss hafva varit närvarande, och således blifva dessa utgifter att anse som vore de gjorda för vår räkning. Jag har nämnt att Du af Herr Exped. sekreteraren Ekmark får de penningar Du begär, men skulle det besvära dig att derom tillsäga, så låt mig veta det, så skall jag sända dig. Att du bokför dina utgifter, rekommenderar jag, ej för att jag befarar att Du illa använder penningar, utan emedanjag önskar att detta må blifva en vana hos dig för hela lifvet, ty ordningssinne är en dygd för både män och quinnor.

Hälsa hjertligt till Anna Lisa, samt fruarna Bolmer och Prytz, om Du råkar dem. Den sednare önskar jag Du måtte besöka: Hon är så älskvärd och god, att hennes umgänge bör för Dig blifva en vinst.

Skrif ofta och långt , snälla Augusta, och kom ihåg att vår saknad här hemma, der allt påminner om Dig, är ännu större än din, efter Du har mera förströelse. Jag önskar af hjertat att Du må finna dig väl, endast ej till den grad, att Du förglömmer de hemmavarande, och din dig innerligt älskade Far.

Ludvig Borgström

 

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka