Carlstad d 27 Mars 1841

Min Goda Augusta!

Om jag ej missminner mig, så har jag nu obesvarade 2ne dina Bref, af d 15 0ch 22 Mars, hvilken skuld jag nu går att afbörda mig. I det förra nämner Du om emottagna penningar; men jag har glömt att utsätta beloppet, hvilket alltid måste ske, på det afsändaren må få visshet om att hela remissen ankommit. Det var ju 200 Rr Bgd? I något föregående bref har Du begärt å Fru Ekmarks vägnar, att få veta summan af hennes sista räkning, och den följer här jemte.

Men förra Commissioner får jag nu öka med en ny: Mamma önskar en blomstervase på bordet, då vi någon gång ha främmande, (är helst utan blommor, hvilka hon vill skola göras hemma). Nu tycker jag ej om de där vasrena af Porselain med Guld och alla möjliga färger, liknande Per Målares Nattstuga: Denna brokiga grannlåt kan väl för en tid vara modern, men blifver otvivelaktigt snart urmodigt, och då utan värde. Heldre skulle jag hafva en Alabaster-vase af enkel och antik form. Min commision består nu deri, att Du först skall obervera hurudan nu vanligen brukas, samt sedemera efterfråga hvar, och till hvad pris sådant kram finnes. Med sjelfva inköpet får tills vidare anstå. Du gör vist att på en liten lapp anteckna alla uppdrag, så kan du kasta ögonen derpå, då du går ut, och sålunda hafva dem i minne.

Det fägnar mig att Du fått se Friskytten, efter den har ett visst rykte. Jag har aldrig sett den, ty den blef uppsatt många år efter min Stockholmstid. Äfven under min vistelse der tillät mig ej min Cassa att ofta besöka Spectaklerna, och då detta skedde, valde jag Dramatiska Theatern såsom minst dyr, hvarför jag också sett blott få Operor i mina dar. Ditt lilla hufvudbry rörande Mll Mathildas minnesbok, är väl nu förbi? Jag undrar just hvad Du deri skref för goda saker, men Du kan i alla fall trösta dig dermed att få af dylika skrifverier äro särdeles snillrika. De uppfylla ändå ändamålet, att återkalla minnet af gamla vänner.

Fru Sundee har nyss skrifvit till Mamma ett jemmerfullt bref. Gumman plågas af ledsnad, hvilket ej kan vara så underligt, bland så många stygga kärringar. Om Anna Lisa och Du någon gång promenerade åt Johannis trakten skulle ni göra ett barmhertighets verk genom att hälsa på henne.

Den 25 äfvensom d 14 dennes ha Lizells varit hos oss, och i morgon skola väl vi , oaktadt de nedläsna vägarne göra Contervisit. Det gemensamma nöjet om att få språka om våra frånvarande fliclor, har gjort detta umgänget lifligare än fordom och en liten anspråkslös Collation slutar alltid sådana aftnar. Viktor följer alltid med, till plåga för Otto och Antonia, som vuxit ifrån honom. Han har nyligen, enligt sitt sätt att se sakerna, på ett hemskt naift sätt berättat om faderns sjukdom:"Har ni hört på något roligt, att häromdagen blidde pappa död på gatan, och så bar di hem honom, och så skar di opp honom" (Han åderläts)

Fru Åberg har för någon tid sedan haft ett anfall af sin sjukdom, och får nu visst ej gå ut före sommaren. Då hon aldrig kan komma till oss, och förmodligen ej ännu emottager karlbesök, så är följdaktligen vårt umgänge med Åbergs mera sällsynt.

Du skref en gång att ett af mina bref var så roligt. Jag är rigtigt nyfiken att veta hvad det innehöll. Detta blifver tyvärr ej af samma beskaffenhet, ty nu är Carlstad så tomt och tyst som grafven, under det alla affairs män äro vid Fastingen. Jag hoppas dock att Mamma och Antonia sammanrafsa hvad som kan finnas af nyheter.

Du nämner i Mammas bref att du saknade bref en postdag. Vi hafva dock alltid skrifvit hvarenda lördag, men hafva gjort den förändringen att vi begagna snällposten, på det brefven må hastigare komma dig tillhanda. Detta var orsaken till att du en gång fick dubletter.

Ludvig skref sista Onsdag, efter vanligheterna mycket kort och torrt. Han ämnar till sommaren exercera för att hafva detta onus undangjort. Träffar Du aldrig på Lieutnant Blum, som nu vistas på Marieberg, som jag tror?

Det fägnar mig mycket att de fransyska lectionerna gå bra och roa dig. A. Memsen lär hafva fått löfte om fritt vistande i Hartmanndorfs hus, så länge riksdagen räcker och hoppas äfven få friplatsen på Ortopediska institutet och Gymnastiken. Vi se henne nu sällan eller aldrig, sedan hon flyttat till Cronborgs, och derigenom kommit i en annan krets. Jag förmodar att sedan friplatserna blifva lofade, begagnar hon första sig yppande lägenhet till resan.

Mamsell Louise Warberg var för några dagar sedan inne. Hon lät mycket hälsa både dig , och fru Ekmark, med hvilken hon är bekant sedan dennas flicktid. Mll Warberg har således en respectabel ålder för att vara flicka; men bär den mycket bra. Har du aldrig råkat din Gudmor , fru Prytz, sedan Beurs balen?

Det skall blifva rätt angenämt för dig att få råka Kobbs i vår. Ställ då så om, att du kan få vara en hel dag i deras sällskap.

Adieu, goda Augusta! Glöm ej din

Pappa LB.

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka