Carlstad d 9 Jan. 1841

Jag tackar dig hjerteligen snälla och goda Augusta för ditt lilla intressanta bref af d. 30 Dec och 4e Januari. Allt hvad ett ömt fadershjerta kan önska ett älskade barn, tillönskar jag dig både för det ingångna året och hela din framtid. Det var roligt att få höra huru du tillbringadt din jul, och att du ej blef alldeles lottlös på julklappar, ehuru vi ej voro i tillfälle att sända dig något. Anmäl för Herrskapet Ekmark mina hjertliga välönskningar för dem, hvilka jag, allt sedan jag hade den äran göra deras bekantskap, jag både på gamla och nya året hyser, och anhåll hos Fru Ekmark om en liten räkning på alla depenser för dig till årets slut, hvilket jag behöfver, dels för mitt bokslut, dels för att kunna se när jag bör insända mera mynt.

I dag är den stora dagen, då du skall göra ditt egentliga inträde i Stockholms verlden. Jag önskar dig dertill mycken lycka och nöje. I fru Knorrings roman "Illusionerna", står tror jag en beskrifvning på en ung flickas intagande i Innocensen, på samma dag som Fru Stael von Holstein der intogs. Denna beskrifvning var den intressantaste i Boken; men ännu vida intressantare skall det blifva att få höra din beskrifvning, då du är en af skådespelarne.

I anledning af några uttryck i Mammas bref måste jag bedja dig att ej med så stor längtan tänka på hemmet, att Du derigenom blifver ledsen vid ditt närvarande läge. Till en viss grad kan man behärska sitt lynne, och i detta afseende bör du veta det med allt skäl. Tänk huru ledsna dina goda fosterföräldrar skola blifva att se dig bedröfvad, då de likväl göra allt för att förskaffa dig en angenäm existence, och uppfylla dina frånvarande föräldrars plats. Om de ej kallna i sin välvilja för dig, kunna de dock ej undgå att finna sig förorättade af den lilla barnsliga flickans omotiverade sorgsenhet. Håll till godo denna lilla välmenta moralkaka.

I fall Herrskapet Ekmarks julklappar voro af mera värde än dina, som jag tror, så måste Du vid något annat tillfälle, t.ex. en Namn- eller födelsedag, ersätta det med någon liten välment gåfva, äfven Fru Martin och farbror Selling. Glöm ej bort detta, och bered dig i god tid derpå.

Om nu Mathilda kommer att gymnasticera, så bed att få vara med. Denna öfvning är ganska nyttig för kroppens utbildning. Vid Almlöfs recett var ett godt tillfälle att bjuda ditt herrskap på nya Picier, hvilket jag hoppas Du begagnat. Du må ej vänta på nya Operor, ty sådana vankas ej ofta.

De omtalade verserna förtjena ej afskrifvas och afsändas. Då du kommer hem, kan du få se dem, om du så kommer ihåg det. Postgöromål nödga mig att sluta.

Din innerligt tillgifne Pappa.

(Sofie von Knorring, 1797-1848, friherrinna och författarinna, född Zelow och gift med C.S. v K. Hon debuterade 1834 med romanen "Cousinerna" vari den förnäma världen skildras med förtrogen realism. Hon skrev därefter ett flertal romaner under pseudonymen, "Förf. till Cousinerna", bl.a.1836 "Illusioner", en realistisk och spirituell skildring av det mondäna sällskapslivet i Stockholm 1812-13. - Nils Vilhelm Almlöf, skådespelare, 1799-1875. Han utmärkte sig för sin överlägsenhet i talets svåra konst och han bidrog att sprida anseende över den dramatiska konstens utövare. Han kreerade över 400 roller under de 57 år han var verksam som skådespelare).

 © Bengt Beckman 2001

Tillbaka