Lund Midsommardagen kl 5 på morgonen!

Syster Augusta!

Tycker du ej att dateringen låter ganska poetisk. Det är ju idag som solen vid uppgåendet dansar i fröjd öfver all naturens hemligheter! Men väderleken är här ingenting mindre än poetisk. Det stormar och regnar så, att jag aldrig kan minnas en sådan Midsommar. Har ni ej bättre i Carlstad så lyckönskar jag er som skola till Bröllop!

Det är längesen nu jag skref och sedan dess har mycket timat. De Danska studenterna har varit i stan. Ole Bull gifvit consert etc. etc. Jag gissar huru du af tidningarne sett huru vi hade Danskarnas hitkomst? Derföre blott några spridda drag till den glada taflan!

Hvarje Svensk Student herbergerade en Dansk, åt, drack och bodde på det svenskes bekostnad. Hos mig bodde en ung Wolff - född på Grönland och som alla danskar, en ganska hygglig pojke. Andra dagen af deras vistelse här, (d. 5 Juni ) genomgick Dansk Biblioteket, Museum, Kyrkan etc. I stora Auditorium höllo Danska och Svenska Sångföreningen en Sångtäflan och efter högmässans slut sjöngo båda Sångföreningarna i den herrliga Domkyrkan, hvilket tog sig mycket väl ut. Derpå fick jag i ett enskilt kotteri, höra Danskarnas yppersta Tenorist sjunga flere solostycken ( till Guitarr ). En fylligare och klarare karlröst har jag kanske aldrig hört och ett sådant eldigt och själfull föredrag sedan! Han har ock varit erbjuden stora summor af Operan om han ville gå in derstädes.

Kl. 4 e.m. möttes alla på Lundagård. Derifrån marscherade hela skaran - öfver 400 studenter - genom några af hufvudgatorna till ett af de största värdshus. Det var en sexa ( d.v.s. smör, bröd med alla möjliga agremanger till jemte porter och öl ) ett verklig colossal sexa arrangerad. Ofantliga quantiteter mat åtgingo må du tro. ( Köttet steg under dessa darsii(?) 50 proc. i priset hos Slagtarna ). Efter sexans slut tågade vi åter ut. Hvar vi gingo fram bars en röd, blå, en gul fana i teten. Danskar och Svenskar voro alltid blandade utan skillnad och alla buro dessa dar på bröstet ett rödt märke med orden "Skandinavismen". Nu ställdes kosan till Helgonabacken, der de egentliga festligheterna skulle för sig gå. Den rymliga Brunssalongen var smakfullt dekorerad med löf, emellan hvarje fönster voro grupper af Danska och Svenska fanor. I fonden var Lunds Accademies vapen uppsatt; ett hvilande lejo, som i ena rahmen har en bok och i den andra ett svärd med öfverskrift: "Ad utrumque" d.v.s. beredd så till fridens som stridens yrken. Flera tällt voro dessutom uppslagna och i de stora löfsalerna voro bord uppslagna, hvarpå hela Legionen af punchglas paraderade. Sjelfve den gamle gråhårige Biskopen kom dit och bad - såsom ēden äldste Studentenē - de Danska vara välkomna.

Sedan hölls en mängd tal - alla förträffliga; ty Danskarne ha en förvånande färdighet att tala. Flere värser utdelades - och drickande begynnte. 100 kannor punch och 50 kannor bischoff tömdes. öfver 100 glas krossades i det glada tumultet.

Aldrig har Helgonabacken varit så lifkig som denna quäll! Hvarje ögonblick framställde de brokigaste och muntraste målningar för ögat. Der stod en grupp Danskar och Svenskar och "druckit dus" - som Danskarna säger - och som nu i plånböckerna skrefvo hvarandras adresser - der i en löfsal, har en talare klifvit upp på ett bord; i skjortärmarna står han - med glaset i hand - skjortkragen a la Hamlet: Hans tal besvaras med ett ofanligt hurrarop af de kringstående. Det framtågar en väldig skara af alla krafter sjungande den gripande Marseljes-Marschen -- der mötas de af en annan sjungande skara af Danskar och Svenskar. Båda nationerna uppstämma lika eldigt; "Kung Carl den unge Hjelte!" etc. etc. etc.

Det är märkvärdigt, att denna sistnämnda sång är Danskarnas favoritsång. Likaså sjunges mycket Tegners "Sitter i högen" etc. Två studenter från Christiania representerade Norge. Flere Isländare, några Grönländare, en polack - Czryniski! - en Fransos, alla studenter i Köpenhamn representerade hvar och en sitt land. Framemot kl 12 var allt tyst och stilla.

Jag träffade denna afton Fru Prytz och Betty Nyström, som helsade så mycket till dig. De voro en stund uppe på Helgonabacken och åsågo glädjen (det dock intet Lunda-fruntimmer vågade). Ja! de tordes till att göra en tur kring sjelfva Salongen NB omgifvna af en säkerhetsvakt af bekanta. Men så firad blir troligen aldrig Betty N. som hon blef det denna afton, ty hvar hon drog fram, så höjde Danskarne glasen och ropade: "Lefve de smucke, dejlige Svenske Pige!!" - Följande dag kl. 5 och 6 på morgonen återvändo Danskarne öfver Malmö till Köpenhamn. För hvarje vagn som rullade af uppgåfvo vi väldiga hurrarop, så länge den var i sigte.

d 11, 12 och 13 Juni gjorde jag - i sällskap med Åberg, Holm och Sundelius - en liten promenad kring några af Skånes vackraste nejder. Först till Dahlby der vi besåg den gamla kyrkan som i likhet med Lunds, har ett underjordiskt kyrka-krypta. År 1005 bodde här en biskop och på samma tid där äfven en i Lund, ehuru det blott är en mils afstånd emellan båda kyrkorn. Derifrån gingo vi till Björnstorp, där ägaren Hofmarskalk Gyllenkrook förevisade oss sin dyrbara utlänska fogelsamling - den skönaste i sverige. Det märkvärdiga Nebbdjuret från Nya Holland såg jag ock der. Nattquarter togo vi i en "Mölla" (d.v.s. Quarn och i allmenh. ett vattenverk) med ett gudomligt läge. Näktergalen sjöng hela natten i skogsdungen utanför fönstren.

Följande dag gingo vi till Heckeberga: en af de största och skönaste herresäten i Skåne. Egendomens omkrets är 6 mil, ligger omkring en sjö med höga sluttande stränder, bevuxna med löfskog. 7 de allra läckraste holmar ligga i sjön - Hela förmiddagen irrade vi omkring på sjön och holmarna. Sundelius blåste flöjt och narrade derigenom Näktergalarna att sjunga ehuru mitt på dagen.

Sedan vi spisat den delikataste middag af ägg, färskt smör och Filbunka gingo vi 1 mil till Svaneholm en kollosal men ödslig och dyster byggnad - slott; bygd i fyrkant med borggård; 5 våningar högt utan källare. Facaden har 50 fönster. Här fingo vi efter många äfventyr nattlogi hos en häradshöffdingsänka.

Följande dag rodde vi öfver en liten sjö till Näsbyholm, en egendom med myckert vackert läge tillhörig en Friherre Blixen von Finneke, en ung pojk som ännu står under förmyndare. Så snart han blir myndig skall en ny karaktärsbyggnad byggas här, hvartill 9 tunnor guld äro anslagna. Utom detta fidecomis äger han stora egendomar i Pommern och på Seland.

Derifrån tågade vi en god mil till Börringe också en stor egendom hvarifrån vi åkte till Torup en gammal med mycket väl vidmagthållen götisk byggnad, med torn, borggård etc. Denna - liksom de flesta andra Skånska egendomarna har i forna tider varit befäst.

Bokskogen kring Torup är en af de vackraste i hela Skåne - och utan att sjelf hafva sett det, kan man ej göra sig en föreställning om huru vackra de äro. - Från Torup åkte vi till Lund dit vi kommo kl 12 på natten.

Förliden Måndag gaf Ole Bull Concert i Domkyrkan för 15 hundrade personer. Det är ej så litet! En ofantlig hop resande hade kommit från hela Skåne. Ja, ända från Köpenhamn och Carlskrona. (Med Petterson som far härifrån i denna vecka, skickade jag dig en affisch jemte exempel af de verser som utdelades, då Danskarna voro i staden). Af de 5 nummer han gaf, voro 4 egna compositioner, hvaribland en quartett för en violin d.v.s. han spelte oupphörligen på 4 strängar! Det märkvärdigaste af detta konstiga spel var, att han tycktes ofta spela 8 delar på bassträngen under de quinten hade 16 delar!

Hela studentcorpsen hade fribiljetter. Också fick han en sång och ett dundrande vivat efter consertens slut. -- Hvarken i Hamburg eller Köpenhamn som han på återresan passerat har han gifvit conserter. Endast i Lund!

Hulda Agardh har jag blott träffat en gång, då jag stötte på henne på Lundagård, der hon promenerade med en hop andra fruntimmer. Jag slog mig genast i sällskap med henne och utfrågade allt möjligt nytt från Wermland. - I går träffade jag en annan Wermlänning Löjtnant Flach. - Till Pontus Kobb skref jag för en tid sedan och har haft 2 bref från honom. Han ber på det kraftigaste att din resa till Gborg måtte gå i verkställighet. Enl. sista underrättelser från August var han d. 16 Juni kommen till London från Paris.

I nästa bref väntar jag mig en utförlig beskrifning på det "rysligt tillämnade" bröllopet. Ett år idag var jag på det oförgängliga bröllopet på Rud. När jag jemför båda dessa partierna tänker jag ovillkorligen på den gamla anekdoten: "der oskuld och dygder och här obygd och skulder". Jag skulle gerne vilja veta dina tankar om lilla fröken Kitti Ulfsparre. Jag såg hon var ett alfvarsamt barn. Men sådan har jag hört att hon till det inre skall vara fullkomligt fullvuxen, ha ett hjerta som en Engel etc. etc.

Hellsa så mycket till Pappa, Mamma och Syskonen. Tacka lilla Antonia för brefvet. Jag skulle i dag skicka en lång ledsam räkning till Pappa; men som jag ej hinner skrifva af den så väntar jag till nästa postdag då jag skickar den och ett bref med. Ursägta mitt slarf! Jag undrar och huru du tar dig ut med att läsa min otydliga stil! Broderligt Ludvig.

( Den omyndige Blixen-Finecke skulle kunna ha varit Carl Fredrik Axel Bror som var född 1822 och som sedan efter universitetsstudier i Tyskland återvände till Sverige och fideikommiset Näsbyholm och fick som svensk friherre säte på riddarhuset 1856. - Näsbyholms slott raserades 1866 och ersattes av en villaliknande byggnad).

 

 © Bengt Beckman 2001