Otto Robert Borgström ( 1826-1888). Han blev student i Uppsala 1845, med.lic. 1855, Kir.Mag. 1857 samt avlade ämbetsprov samma år. Efter diverse förordnanden blev han provinsialläkare i Arvika 1857-1887. Han var bat.läk. vid Wermlands regemente 1856-1866. Han gifte sig med sin företrädares, John Fredrik Bergströms dotter, Jeanna Eufemia Bergström 1866. Hon var född 1849 och avled efter endast 7 månaders äktenskap i barnsängsfeber.

Bataljonsläkare 1859
Styrelseledamot i Westra Wermlands Sparbank 1864
Revisor 1864-1870, och 1880, huvudman 30 juli 1875, suppleant i taxeringsnŠmnden, 1867 och ledamot 1868-69 och ledamot i beviljningsberedningen 1872
Spelade harpa och den kšptes av harpenisten i Kungl. Operans hovkapell, LŒng.

Ur "Sveriges läkarhistoria 1873" finns följande notering: "Vid 1862-63 årens riksdag väcktes i bondeståndet motion om pension för dr.Bergströms enka och dotter, dervid motionären vitsordade att Bergström bland allmogen varit allmänt omtyckt och älskad för den beredvillighet han städse ådagalade att med råd och hjelp utan betalning tillhandagå de fattiga i det vid början af hans tjenstetid ovanligt stora distriktet. Rikets ständer beviljade vid samma riksdag enkefru B. på allmänna indragningsstaten en årlig pension å 300 r:dr".

© Bengt Beckman 2000

Tillbaka

Första sidan