Färgelanda 13.5.1924

Min käre gosse.

Tack för ditt bref, som gjorde mig både glad och sorgsen, glad öfver den Troskraft, hvarsom det vittnar, sorgsen öfver de många svårigheterna, som möta dig på din väg. Men var säker om, att för den som gör Guds vilja och har detta för sina ögon, banar också Gud vägen. Så ” var nu frimodig och oförfärad i ditt hjärta och förbida Herren.” Ps. 27:14.

Givetvis skall jag gifva dig all den hjälp jag kan. Det är bara så eländigt, att jag kan så litet. Jag känner det smärtsamt, när jag tänker på, att det kunnat vara annorlunda. Emellertid kan jag väl alltid göra något äfven i ekonomiskt afseende. Sedan tänker jag tala med biskop Eklund om saken, så snart det blir mig möjligt, om du önskar det. Äfven kunde jag förhöra mig hos prosten Engström och kanske någon annan. Men först måste du ha klart för dig, vilken utväg du vill välja. Två sådana gifves: den ena som du kallar ” lönearbete jämte studierna”, den andra att utplåna det nödvändiga och uteslutande ägna dig åt studierna. Den senare syns mig vara den fördelsaktigaste, du kommer fortare fram och blir inte så gammal. Staten lämnar ut räntefritt lån på gynnsamma villkor. Förhör dig därom! Skulle du få räkna dig tillgodo din kandidatexamen, möjligen med komplettering af något ämne, så borde du taga prästexamen på 3 år.

Men innan du tar något afgörande steg, vill jag bestämt tillråda dig att låta undersöka dina falonger(?) hos någon specialist. Det är nödvändigt, ty om dina falonger äro på något sett svaga, så bör naturligtvis åtgärden mottagas för att stärka dem. Det skulle också kunna tänkas, att de inte räcker till för predikan. Det är en viktig sak att få afgjord. Jag åtager mig dessa kostnader.

I går ringde vi upp er två gånger, men träffade er inte. Vi drogo däraf den slutsatsen, att ni inte voro hemma utan sökt upp moster Gerda. Är detta riktigt, så ha ni fått allehanda uppgifter från Färjelanda, och jag behöfver inte upprepa dem. Vi sändo er i går ett postpaket gädda. Jag hoppas den redan afhämtats af er.

Hälsa din duktiga hustru så hjärtligt från    
Din fader.