Sthlm 4 Juni 1879.


Goda Tant

För några dagar sedan skref jag ett bref till Tant, och börjar blifva lite orolig för att det kan hafva förkommit på posten. Tör hända dock, som jag hoppas, har Tant blott ansett sig behöfa med vederbörande noga besinna sig på den vigtiga fråga jag framställde. Det var blott med anledning af Carls uppgifter att Louise möjligen skulle hafva funderingar på att få komma till Schweiz. Frågan är af vigt för Tant och för oss, likaså för Louise sjelf. Antagandes att mitt förra bref kommit fram, skrifver jag endast dessa rader för att derom förfråga mig, samt tillägga ett och annat.

Först och främst hoppas och tror jag mig nog hafva betonat, att jag icke kan veta, hur det blir med Mamma, och icke gerna ville ge Louise någon säkrare tro i den vägen, på det hom icke måtte blifva besviken. Men knappt tror jag dock att, om hon skulle komma ut, Mamma denna vinter kommer hem och jag, liksom de mera försigtiga, tro att det är bättre flytta hem till alla gamla förhållanden sent än för tidigt. Så gerna jag än önskar få se Mamma god igen, så snart det kan gå bra och det kan ställas trefligt för henne. Utan att rådgöra med henne sjelf vill jag dock intet bestämdt säga, och icke just skrifva om den ömtåliga saken, som bättre afhandlas samtidigt.

Derföre skref jag till Tante, att allra bäst vore, om Louise lust komma ut vore besvarad af Mamma, och jag kan ansvara för att jag skall bereda god och hygglig plats i alla fall. Vidare vill jag tillägga, att jag dock skulle tycka lika kärt om att få skaffa plats förTant sjelf med sina flickor vintern öfver! Jag vill ej ingå närmare i saken, utan att få höra om Tante på allvar tänker på det ena eller andra. Gifvet är att, om Mamma blir ute, det skulle vara mig och oss alla den största glädje och tjenst om någon kommer från Tant. Mycket möjligt är att jag snart nog kan komma att resa ut, derest ej bref från Tant eller annat gifver mig andra tankar. Jag behöfver röra på mig och vill då helst se om mor.

Hälsa de sina från Tants tillgifne
E.W. Montan

© Bengt Beckman 2001

Tillbaka